С Ъ О Б Щ Е Н И Е


   На основание чл. 27, ал. 1 от Устава на Сдружение „Национална Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България” Управителният съвет свиква ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО, което ще се проведе на 5 декември 2015 г. на адрес: гр. София, ул. „Денкоглу” № 12-14  от 10.30 часа, при следния дневен ред:
1. Отчетен доклад за дейността на Сдружение „Национална Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България” за периода 2011-2015 г.

2. Финансов отчет за дейността на Сдружение „Национална Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България” за периода 2011-2015 г.
3. Приемане на програма за дейността на Сдружението.
4. Приемане на промени в Устава на Сдружение „Национална Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България”.
5. Обсъждане Етичния кодекс за членовете на Сдружение „Национална Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България”.
6. Избор на нов  председател и  нов управителен съвет на Сдружение „Национална  Асоциация на преводачите на жестомимичен език в България”.

7. Обсъждане на текущи въпроси на Сдружението.

 

При липса на кворум на основание чл. 27 от ЗЮЛНЦ събранието ще се проведе същия ден в 11.30 ч.,

на същото място и при същия дневен ред.


УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
НАПЖМЕ

   

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ