УСТАВ НА СГБ


08.06.2018 г.

УСТАВ

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
   Чл. 1. Съюзът на глухите в България (СГБ) е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип индивидуални и колективни членове и осъществява дейността си съобразно Конституцията на страната, действащото законодателство и този устав.
    Чл. 2 (1). Наименованието на организацията е “СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /СГБ/, което може да бъде изписано и на чужд език
              (2). Седалището на СГБ е в гр. София с адрес на управление - ул. “Денкоглу”, № 12-14.

ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
   Чл. 3. СГБ насърчава, подпомага и съдейства на гражданите с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото.
    Чл. 4. СГБ осъществява целите си като:
              1. Привлича и организира своите членове и гражданите с увреден слух в страната.
             2. Проучва проблемите на гражданите с увреден слух и съдейства пред съответните компетентни органи за решаването им, участва с експерти при разработване на различни нормативни документи и програми.
        3. Разработва и изпълнява програми за трудова, социална, битова, културна рехабилитация, преодоляване на комуникативните бариери на гражданите с увреден слух и извършва други съпътстващи дейности, като търси начини за финансирането им. За целта може да се сдружава с установените от закона форми с други физически или юридически лица.
            4. На базата на обособената си собственост изгражда самостоятелни търговски дружества или дружества, в които има дялово участие.
              5. Насочва и подпомага гражданите с увреден слух при осъществяване на самостоятелна стопанска дейност.
           6. Полага системни грижи и подпомага гражданите с увреден слух при уреждането на социални въпроси, лечение и почивка, грижи се за възрастните, самотните и нетрудоспособните, както и за материалните и културно-битовите им условия. Изгражда и поддържа културни домове и клубове за социални контакти, почивни и възстановителни домове, осигурява парични и хуманитарни помощи и др.
             7. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Създава учебни центрове за професионално обучение включително и на преводачи от и на български жестов език, популяризира ги чрез средствата за масова информация. Работи за официалното признаване на българския жестов език от държавните органи.
             8. Насърчава глухите и тежкочуващите лица за повишаване на образованието и квалификацията им в различните степени и форми на обучение, отпуска помощи и подпомага с парични и материални средства както персонално на нуждаещите се лица, така и на специализираните училища, рехабилитационните центрове и ресурсни центрове.
         9. Подпомага и организира младите хора ненавършили пълнолетие с увреден слух чрез програми, проекти и други източници техните дейности, интереси и потребности.
          10. Осъществява организационно-масовата, културната, туристическата и шахматната дейност сред членовете си, като изгражда клубове и секции по интереси. Подпомага развитието на спорта.
           11. Осигурява методическа помощ на своите структури, с цел обезпечаването им с нормативна и информационна база и финансира тяхната дейност.
           12. Подготвя и организира издаването на информационни материали и  специализирани печатни издания, насочени към повишаване на социалния статус  на слуховоувредените граждани.
           13. Поддържа контакти с държавни, обществени, религиозни и други организации и движения, с цел създаване на широка обществена основа за интегриране на слуховоувредените в обществото.
        14. Поддържа контакти с международни,  благотворителни и неправителствени  организации с цел участие в международни програми и представителство в европейски и международни  организации (форуми).
              15. Членува в международни организации на глухите и на лица с увреждания.
              16. Информира членовете на СГБ и обществеността за своята дейност.
              17. Популяризира дейността на СГБ и на неговите организационни  структури.

   Чл. 5. При изпълнение на своите задачи СГБ взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.

ІІІ. ДЕЙНОСТ
  Чл. 6  (1). СГБ осъществява дейността си в обществена полза за постигане на целите по този устав.
             (2). СГБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.
             (3). СГБ като сдружение с нестопанска цел не разпределя печалба.

ІV. ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ
   Чл. 7. За постигане на целите си СГБ осъществява следния предмет на основна дейност:
      1. представляване, отстояване и защита интересите на слуховоувредените граждани пред държавните, административните, общинските и другите организации в страната и чужбина;
          2. подпомагане на индивидуално и групово равнище на социалната, трудовата и медицинската рехабилитация на инвалидите;
            3. съдействие на обществото и неговите структури за възприемане на слуховоувредените като негови равноправни и равнопоставени членове.

V. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ
   Чл. 8 (1). СГБ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност – социални услуги, рекламно-издателска дейност и други не забранени от закона дейности, като приходите от нея се използват за постигане на определените в устава цели.
          (2). Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

VІ. СРОК
   Чл. 9. СГБ е учреден безсрочно.

VІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ
   Чл. 10  (1). Членуването в СГБ е доброволно и може да бъде индивидуално и колективно.
               (2). Член на СГБ може да бъде всеки гражданин с увреден слух, навършил 18 години, със загуба на слуха 35 и повече децибела на по-добре чуващото ухо, без разлика на пол, народност, произход и религия, приемащ устава на организацията. За членове на съюза могат да бъдат приемани и лица, навършили 16 години, които до навършване на пълнолетие нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководни органи.
             (3). В съюза могат да членуват и чуващи граждани, които възприемат неговите цели и задачи и активно подпомагат тяхното изпълнение. Броят на чуващите не може да надвишава 10 на сто от общия брой на съюзните членове.
               (4). Членове на съюза могат да бъдат и чужди граждани, които имат разрешение за постоянно пребиваване в страната, както и български граждани, живеещи в чужбина и отговарящи на условията на устава.
                (5). В съюза не могат да членуват лица, които по законен ред са лишени от граждански права.
             (6). В съюза могат да членуват сдружения на и за инвалиди, асоциации, фондации и други организации, приемащи настоящия устав, като асоциирани членове.  Тяхното приемане става от Управителния съвет, който определя и размера на членския им внос.
          (7) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Приемането на индивидуални членове става от Съвета на териториалната организация /СТО/ въз основа на подадена молба от кандидата, в която декларира, че приема Устава на СГБ. Към молбата слуховоувредените лица прилагат аудиограма, издадена от медицинско заведение и ЕР на ТЕЛК. Районният съвет на Районната организация утвърждава или отхвърля предложенията на СТО.
                (8). Членството се придобива от датата на утвърждаване от Районния съвет.
                (9). За членството в СГБ се води регистрационна книга на членовете. Управителният съвет определя начина на водене и съхранение на регистрационната книга.

   Чл. 11. Членуването в СГБ се удостоверява с членска карта по единен образец, приет от Управителния съвет и с платен членски внос за съответната година.
   Чл. 12. Всеки член на СГБ има право:
           1. да избира и да бъде избиран в съюзните органи, ако отговаря изрично на упоменатите в този устав изисквания;
           2. да се ползва от обществената защита на организацията;
           3. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) да участва в обсъждане на въпроси на организацията, в която членува, да прави предложения, да изказва мнения, да критикува поведението и действията на всички съюзни органи и да иска отмяна на техните противоуставни решения, като всичко това го прави лично на съюзните събрания;
         4. (изменена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) да участва лично при обсъждане на съюзното му положение, като неявяването му не е пречка за обсъждането,  в случай че му е изпратено съобщение за това на посочения от него адрес.  
        5. (изменена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) да ползва материалната база, имуществото и социалните услуги финансирани от СГБ, ако е заплатил членския си внос и за настоящата година и изпълнява Уставните си задължения.

   Чл. 13. Всеки член на СГБ е длъжен:
              1. да спазва устава на СГБ.
              2.  да плаща ежегодно членския си внос.
              3. да участва в дейността на СГБ.
              4. да работи за авторитета и единството на СГБ.
              5. да опазва имуществото на СГБ и спомага за увеличаването му.
              6. да не използва СГБ по какъвто и да  е начин за цели, противоречащи на законите или настоящия устав.
           7. (изменена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) да не членува в организации и да не е в УС на организации, които работят срещу интересите на СГБ.

   Чл. 14 (1). За значителен принос в съюзната дейност се присъждат морални и материални награди.
             (2). За изключителни заслуги към делото на СГБ, събранието на пълномощниците присъжда най-високото звание “Почетен член на СГБ”. Почетните членове имат право на съвещателен глас на Събранията на пълномощниците.
               (3). Наградите, званията и условията за получаването им се определят с Правилник, приет от Управителния съвет на СГБ.
   Чл. 15 (1). За нарушения на този устав се налагат наказания “порицание”, “предупреждение за изключване” и “изключване”.
              (2). Наказанията се налагат с решение на Районния съвет на  районната организация, като за заседанието се поканва и представител на ръководството на териториалната организация, в която членува наказаният.
   Чл. 16. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.
   Чл. 17. Членството в СГБ се прекратява:
            1. с прекратяване на СГБ;
            2. при смърт или поставяне под пълно запрещение физическото лице -  член на СГБ;
            3. при прекратяване на юридическото лице – член на СГБ;
           4. доброволно – въз основа на писмено заявление до приемащия орган. Юридическите лица – членове на СГБ, прилагат протокол с решение на съответния им управителен орган за прекратяване на членството;
           5. при изключване;
          6. при отпадане, поради неплащане на членския внос в продължение на три години, а за асоциирани членове – 1 година.
   Чл. 18 (1) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Изключване се извършва от Районния съвет на съответната районната организация, където членува лицето и се налага при нарушение на устава на СГБ и законите на страната за прояви, насочени срещу интересите на съюза.”.
                 (2). (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Решенията за изключване от СГБ могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от уведомлението за това пред Събранието на пълномощниците на Районната организация. Обжалването не спира изпълнението на решението за изключване.
                (3) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Изключените членове могат да бъдат приети отново в СГБ след отпадане на основанието за изключването им и изтичане най-малко на една година.”.
                 (4) Отпадналите поради неплащане на членския си внос могат да бъдат приети отново в СГБ след изтичане най-малко на една година от отпадането. След повторното им приемане, ако не платят членския си внос в продължение на една година, членството им се прекратява отново поради отпадане.
                 (5) Отпадането поради невнасяне на членския внос се констатира по документи, с решение на Районния съвет на Районната организация.

VІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО
   Чл. 19. В своята дейност СГБ се ръководи от следните принципи:
              1. изборност на всички съюзни органи;
              2. периодична отчетност на съюзните органи и ръководители пред организацията, която ги е избрала;
           3. самостоятелност на районните организации и териториалните организации при вземането на решения съобразно компетентността им;
             4. лична отговорност съобразно заеманата длъжност за взетите решения и извършените действия или бездействия;
             5. равноправие на членовете;
           6. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) в съюзните органи (без териториалните организации) на едно и също ниво и в общосъюзните органи, в рамките на един мандат, не могат да бъдат избирани роднини по права линия и съпрузи;
             7. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) в съюзните и общосъюзните органи не може да бъде избирано лице:
             а) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) което не е член (пълномощник) на събранието, което избира съответния орган;
                 б) което не е член на СГБ;
                 в) което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;
                 г) което страда от психическо заболяване или е поставено под запрещение;
                 д) (отменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП).
                 е) което членува в СГБ по-малко от 12 месеца;
             ж) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП)  което е член на друга организация с подобна дейност и/ или членува в УС на същата.
            8. за изискванията по т. 7 кандидатите попълват декларация.
   Чл. 20 (изменен с Решение от 12.12.2014 г. на СП)

              (1) Организационната структура на СГБ е на териториален принцип и включва:
           1. Съюзни органи - Териториални организации и ръководните им органи и Районни организации и ръководните им органи;
          2. Общосъюзни органи - Събрание на пълномощниците на СГБ, Управителен съвет на СГБ, Централна контролна комисия на СГБ и Председател на СГБ.
              (2) Мандатността на всички изборни органи е 4 години и изтича в края на съответната календарна година.
              (3) (отменена с Решение от 08.06.2018 г. на СП)  
   Чл. 21. (1) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Всички съюзни и общосъюзни органи на СГБ се избират с тайно гласуване с обикновено мнозинство. В случаите, когато за една позиция има една кандидатура се провежда явно гласуване.
             (2) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Принципът на обикновеното мнозинство не се прилага при изборите за председател на СГБ, на РО, на ТО и на РКК, където, когато нито един от кандидатите не е спечелил мнозинство от 50% + 1се обявява балотаж. Тогава се провежда втори тур на избор, в същото време и в същото място между двамата кандидати, които имат най-много гласове. Изборите на този тур печели кандидатът, получил най-много действителни гласове.
   Чл. 22. (1) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Събранията на пълномощниците на всички нива /ТО, РО и СГБ / имат право да избират нови членове за попълване на свободни бройки членове на съюзните и общосъюзни органи.
               (2) (Предишен текст на чл. 22, изменен с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Членовете на съюзните и общосъюзните органи могат да бъдат отзовавани, когато нарушават устава, законността и съюзната етика или не са присъствали в три поредни заседания без уважителна причина. Това става по решение на органа, който ги е избрал.”.

ІХ. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
   Чл. 23 (1). Териториалната организация (ТО) е основната организационна единица на съюза. Тя се учредява на териториален принцип.
               (2). Териториалната организация се учредява при наличието най-малко на 15 члена.
Чл. 24 (1). Висш орган на ТО е Общото събрание. То се свиква най-малко един път годишно от Съвета или по искане най-малко на 1/3 от членовете на териториалната организация. Часът, датата, мястото и Дневният ред на събранието се обявява най-малко един месец преди провеждането му.
             (2) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) При искане на най-малко от 2 /3 от членовете на ТО  Съветът на ТО е длъжен в едномесечен срок да свика извънредно събрание с дневен ред, място и час, предложени с искането.
             (3) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Решенията на Общото събрание се вземат с обикновено мнозинство.
           (4) (стара ал.2, номерацията променена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Дейността на териториалната организация между общите събрания се ръководи от  Съвет на организацията /СО/. Заседание на Съвета се свиква най-малко два пъти годишно от председателя или по искане на член от Съвета и е редовно, ако присъстват повече от половината членове. При отсъствие на председателя събранието се ръководи от избран от  Съвета негов член.  
            (5) (стара ал.3, номерацията променена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) На всеки 4 години се провежда общо отчетно-изборно събрание, което:
     1. обсъжда отчета за дейността на Съвета;
     2. избира Съвет на териториалната организация (в състав от 3 до 5 члена) и нейния председател;
     3. избира пълномощници за събранието на пълномощните на районната организация на СГБ.
Чл. 25. Главни задачи на ТО са:
     1. да провежда дейности, водещи до задълбочаване на връзките и контактите между слуховоувредените лица и между тях и обществото;
     2. да организира и пропагандира здравословен начин на живот;
     3. да полага грижи за подобряване на здравето, материалното, духовното и социалното положение на гражданите с увреден слух;
      4. да съдейства за осигуряване на рехабилитация на слуховоувредените;
     5. да спазва устава и изпълнява насоките за работа, програмите, наредбите, правилниците и всички решения, приети от органите за управление на СГБ.
    6. (изменена с решение от 12.12.2014 г. на СП) популяризира българския жестов език и работи за непрекъснатото му обогатяване.
   Чл. 26. Съветът на териториалната организация:
     1. работи за изпълнение решенията на Общото събрание на висшестоящите ръководни и контролни органи на СГБ и собствените си решения;
       2. свиква общите събрания;
      3. взаимодейства с местните държавни административни органи, обществени и стопански организации, фирми и други за разрешаване на специфичните проблеми на слуховоувредените граждани;
      4. при възможност осигурява необходимата помощ и съдействие на слуховоувредените, включително и за настаняването им в специализираните здравни, социални и учебни заведения;
     5. (изменена с решение от 12.12.2014 г. на СП) eжегодно отчита работата си пред Общото събрание на Териториалната организация, което взема решение с обикновено мнозинство;
       6. събира членския внос от съюзните членове.
   Чл. 27. Общото събрание се счита за законно, ако присъстват най-малко половината от всички членове. Ако не се яви нужното число, събранието се отлага за един час по-късно при същия дневен ред и се счита за законно, колкото и членове да се явят.  Решенията се вземат с мнозинство 50 процента плюс един глас от присъстващите.

Х. РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ
   Чл. 28 (изменен с решение от 12.12.2014 г. на СП)  Районните организации /РО/ на СГБ обхващат съюзните членове, живеещи на територията на районите, определени от Управителния съвет на СГБ. Районните организации нямат статут на юридически лица. Те се учредяват и закриват само с решение на Събранието на пълномощниците в СГБ.
   Чл. 29. Районните организации:
     1. участват в цялостната дейност на СГБ;
     2. защитават интересите на гражданите с увреден слух от определения им район;
     3. осъществяват дейности, водещи до задълбочаване на връзките и контактите между слуховоувредените лица и между тях и обществото;
     4. полагат грижи за подобряване на здравето, материалното, духовното и социалното положение на гражданите с увреден слух;
     5. съдействат за осигуряване на рехабилитацията и социалната интеграция на слуховоувредените;
     6. участват със свои представители в СП на СГБ;
   7. получават текуща информация за работата и решения на ръководните органи на СГБ, както и организационна и консултантска помощ от СГБ;
      8. участват в работата на органите на СГБ със свои мотивирани предложения, мнения и варианти за решения;
      9. организират организационно-масовата, културната, социално-битовата, туристическата  и шахматната дейност.
   Чл. 30. Районните организации са длъжни:
      1. да спазват устава и изпълняват насоките за работа, програмите, наредбите, правилниците и всички решения, приети от органите за управление на СГБ;
       2. да следят и контролират събирането на членския внос;
       3. да предоставят информация на общосъюзните органи, отнасяща се до взетите от тях решения и дейността им;
       4. да участват в акции, мероприятия, инициативи и други, организирани от органите на СГБ;
     5. да не предприемат действия и да не правят изявления, които дискредитират и злепоставят СГБ или затрудняват изпълнението на решенията на неговите органи;
      6. да работят за задълбочаване на връзките и контактите между слуховоувредените лица, както и между първичните организации в района, за издигане престижа на СГБ и на неговите структури;
      7. да работят за изпълнение на собствените си решения и да подпомагат териториалните организации в изпълнение на техните решения.
   Чл. 31. Ръководни органи на районните организации са:
      1. Събранието на пълномощниците, което се свиква най-малко веднъж в годината;
      2. Районният съвет, който се състои от 5 до 7 члена;
      3. Председателят на Районния съвет.
   Чл. 32 (1). Събранието на пълномощниците на районната организация се състои от всички избрани от териториалните организации в района делегати.
               (2). Събранието на пълномощниците се свиква най-малко един път в годината от Районния съвет или по искане на повече от 1/10 от членовете на организацията. То взема решения с обикновено мнозинство.
               (3). (изменена с решение от 12.12.2014 г. на СП и решение от 08.06.2018 г. На СП) Часът, датата, мястото и дневния ред на събранието на пълномощниците се обявява най-малко 15 дни преди провеждането му.
              (4) (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) При искане на повече от 1/2 от членовете на организацията, РС е длъжен в едномесечен срок да свика извънредно събрание с дневен ред, час и място предложени с искането.
               (5). (стара ал.4, номерацията променена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Събранието на пълномощниците е законно, ако присъстват най-малко половината от делегатите. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, ако са се явили най-малко 1/3 от делегатите.
               (6). (стара ал.5, номерацията променена с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Събранието на пълномощниците /СП/ :
     1. определя числения състав и избира Районния съвет, председател и Контролна комисия и нейния председател. Председателят на районната организация задължително е слуховоувредено лице. Председателят по право е председател и на Районния съвет.
        2. избира представители за членове на Събранието на пълномощниците на СГБ по норми за представителство, определени от УС на СГБ. За членове на СП могат да бъдат избирани по реда на настоящия устав и членове на СГБ, които членуват в други районни организации; Когато член на съюза се кандидатира за делегат на събранието на пълномощниците в една Районна организация, той губи правото да се кандидатира в друга РО.
      3. приема програми, обсъжда проекти и предложения за изменения и допълнения на нормативни документи, засягащи интересите на гражданите с увреден слух;
      4. обсъжда и приема отчета за дейността на Районния съвет и Районната  контролна комисия, взема решения по тях и определя насоките за дейността в района;
        5. ежегодно приема отчета на Районния съвет;
      6. органите на районната организация самостоятелно организират, планират и провеждат дейността си въз основа на решенията на съюзните органи и своите собствени решения.
   Чл. 33 (1). Дейността между Събранията на пълномощниците на Районната организация се организира от Районния съвет.
          (2). Заседанията на Районния съвет се свикват от председателя или по искане на който и да е от членовете му. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината негови членове. Заседание на Районния съвет се свиква минимум един път на тримесечие.
            (3). Районният съвет организира провеждането на Събранията на пълномощниците и изпълнението на взетите решения.
            (4). Районният съвет избира от своя състав заместник-председател.
   Чл. 34. Председателят на Районния съвет на районната организация:
          1. представлява районната организация пред органите за управление на СГБ;
       2. представлява Районния съвет и районната организация пред съответните държавни, административни, стопански, обществени и други органи, организации и физически лица;
      3. организира подготовката и работата по изпълнение на взетите решения от Районния съвет и Събранието на пълномощниците на районната организация, както и решенията на ръководните органи на СГБ.
   Чл. 35 (1). Контролната комисия при районната организация контролира дейността на организацията и числящите се към нея териториални организации. В нея не могат да бъдат избирани щатни служители на районната организация. Тя следи за:
         1. спазване на съюзния устав;
         2. изпълнението на решенията на Районния съвет;
         3. стопанисване на съюзното имущество;
         4. разглеждане на жалбите и сигналите.
         (2). На базата на направените констатации комисията внася предложение пред Събранието на пълномощниците или Районния съвет на районната организация.
            (3). Членовете на контролната комисия при районната организация участват по право в Събранието на пълномощниците на районната организация, а нейният председател или упълномощено от него лице - в заседанието на Районния съвет със съвещателен глас.  

ХІ. ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
   Чл. 36 (1). Общосъюзни органи за управление на СГБ са: Събрание на пълномощниците (Конгрес), Управителен съвет, Централна контролна комисия, Председател на СГБ.
Председателят на СГБ по право е член на Управителния съвет и негов председател. Той по право е и председател на Събранието на пълномощниците.
                 (2). Общосъюзен орган за контрол е Централната контролна комисия.

ХІІ. СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ
   Чл. 37 (1). Върховен орган на СГБ е Събранието на пълномощниците (Конгресът), което се състои от представители на съюзните структури, избрани на делегатски принцип по норма на представителство и дневен ред, определени от Управителния съвет.
                 (2). Дейността на СГБ между Събранията на пълномощниците (СП) се организира и ръководи от УС.
Чл. 38. Събранието на пълномощниците (Конгресът):
           1. изменя и допълва устава;
           2. приема други вътрешни актове;
           3. определя броя и избира и освобождава членовете на Управителния съвет;
           4. избира председател на СГБ и председател на ЦКК, които задължително са слуховоувредени лица.
           5. взема решения за преобразуване или прекратяване на СГБ;
           6. приема основните насоки и програми за дейността на СГБ;
           7. приема бюджета на СГБ;
           8. приема отчета за дейността на УС;
        9. отменя решения на другите органи на съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СГБ;
         10. разглежда и решава жалби, искания и предложения;
         11. взема решения по всички други въпроси, които са в неговата компетентност, съгласно закона и настоящия устав.
        12. (нова, приета с Решение от 08.06.2018 г. на СП) Присъжда званието ,,Почетен председател на СГБ ” по реда и при условията на чл. 51 от Устава, както и присъжда посмъртно това звание на председатели на СГБ с изключителни заслуги за създаването, развитието и издигането на авторитета на СГБ.
     Чл. 39 (1). Събранието на пълномощниците (Конгресът) се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно.
            (2). Събранието на пълномощниците се свиква по инициатива на УС или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай УС в едномесечен срок не отправи писмена покана за свикване на СП, то се свиква от съда по седалището на СГБ по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено лице.
   Чл. 40 (1). СП се свиква от УС с писмена покана, която трябва да съдържа, датата, мястото, часа и  дневния ред за провеждане на СП, както и по чия инициатива се свиква то.
                 (2). Поканата  се поставя на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СГБ най-малко един месец преди насрочената дата на СП.
   Чл. 41 (1). СП е законно, ако присъстват най-малко половината от избраните делегати.
             (2). При липса на кворум, събранието на Върховния орган на сдружението се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако са се явили най-малко 1/3 от членовете му.
             (3). Едно лице може да представлява не повече от още един член на върховния орган на сдружението, въз основа на писмено пълномощно.
   Чл. 42 (1). Всеки член на СП има право на един глас.
              (2). Член на СП (респективно негов представител) няма право на глас при решаване на въпроси, отнасящи се до  него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия – без ограничения, по съребрена линия – до 4-а степен или по сватовство – до втора степен включително.
   Чл. 43 (1). Решенията на СП се вземат с мнозинство на присъстващите, освен тези за изменение и допълване на устава и/или за преобразуване и прекратяване на СГБ, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.
               (2). По въпроси, които не са включени в обявения в поканата  дневен ред, не може да се вземат решения.
   Чл. 44. За заседанието на СП се води протокол, който се подписва от Председателстващия заседанието и протоколчика.

ХІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ
   Чл. 45 (1). Управителният съвет (УС) на СГБ се състои от 7 до 11 члена.
               (2). УС организира и ръководи дейността на СГБ между Събранията на пълномощниците (СП).
   Чл. 46. Управителният съвет:
         1. осъществява общо ръководство и контрол върху цялостната дейност на СГБ;
         2. осигурява изпълнението на решенията на СП;
         3. разпорежда се с имуществото на СГБ при спазване изискванията на устава и закона;
        4. подготвя и внася в Събранието на пълномощниците проект за бюджет, отчет за дейността и всички въпроси, които ще се обсъждат от него;
         5. организира дейността на СГБ и носи отговорност за това;
         6. избира и освобождава от своя състав заместник-председател(и);
         7. приема организационната структура и одобрява плана за работата и щата на СГБ;
         8.взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях от търговските дружества, на които СГБ е едноличен собственик на капитала или е съдружник.
        9. координира, подпомага и контролира дейността на районните организации и изградените търговски дружества и приема периодично отчети  за тяхната дейност;
         10. приема нормативни документи, регламентиращи дейността на съюза – правилници, наредби и други;
         11. решава въпроси за ефективното използване на финансовите средства и участието на съюза в търговски дружества или сдружения в страната и чужбина;
        12. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Определя нормите на представителство на делегатите на събранията на пълномощниците на СГБ и РО;
         13. взема решения по кандидатури за асоциирано членство;
         14. полага грижи за подготовката и обучението на съюзните кадри;
         15. утвърждава назначаването на главния редактор на печатния орган на СГБ вестник “Тишина”;
         16. определя размера на членския внос и реда за събирането му;
         17. отпуска помощи на нуждаещи се слуховоувредени лица;
         18. при необходимост опрощава задълженията към Съюза;
         19. обсъжда предложения по обществено значими проблеми на гражданите с увреден слух;
         20. определя териториалния обхват на районните организации на СГБ;
        21. взема решения по всички въпроси, които според закона или съгласно устава не са от компетентността на друг съюзен орган.
   Чл. 47 (1). Управителният съвет заседава най-малко веднъж на всеки три месеца и може да взема решения, ако участват минимум половината от членовете му.
              (2). Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато уставът или самият Управителен съвет реши това да стане с квалифицирано мнозинство.
                (3). Управителният съвет се ръководи от председателя на СГБ, а когато той отсъства – от заместник-председателя или друг негов член, определен от УС.
   Чл. 48. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в 7-дневен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.
   Чл. 49 (1). За присъстващо на заседанието на УС се смята и лице, което има двустранна телефонна или друга връзка, гарантираща установяването на самоличността му и позволяваща участието му в обсъждането и вземането на решения. Гласуването на този член се удостоверява изрично в протокола от Председателстващия заседанието.
              (2). Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът на взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от достатъчен брой членове на УС, формиращи нужното мнозинство.

ХІV. ПРЕДСЕДАТЕЛ
   Чл. 50. Председателят:
        1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на СГБ в съответствие с нормативните документи и привежда в изпълнение решенията на СП и УС;
        2. осигурява условия за стопанисването и опазването на имуществото на СГБ;
        3. представлява СГБ в страната и чужбина. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от заместник-председател или друго упълномощено лице от състава на УС;
        4. внася за утвърждаване бюджета и щата на СГБ, както и програми и насоки за дейността в УС и СП.
        5. свиква и ръководи заседанията на УС и СП;
        6. внася предложения по организационни и кадрови въпроси в УС и СП, в съответствие с техните правомощия;
      7. явява се работодател на всички щатни работници по основен и допълнителен трудов договор, на хонорувани и други сътрудници и изпълнява свързаните с това функции;
      8. носи отговорност за финансовото състояние на СГБ за планомерното и целесъобразно изразходване на финансовите средства в съответствие с решенията на УС и СП;
       9. внася предложения по състава на УС;
     10. предлага на Управителния съвет /УС/ заместник председатели.
     11. изпълнява други управленски и административни функции, възложени му от УС в рамките на неговата компетентност;
     12. взема оперативни решения по всички въпроси, невлизащи в правомощията на УС и СП.

    Чл. 51 /1/ Общото събрание може да избере за Почетен председател изтъкнат представител на СГБ.
             /2/ Статут на Почетен председател на Съюза се предоставя със съгласието на лицето от Общото събрание на основание:
        1. изключителни заслуги за създаването, развитието и издигането авторитета на Съюза като национално представителна организация.
       2. активно участие в социално-икономическото, културното и политическото развитие на страната и  подпомагане на нейния цялостен просперитет.
           /3/ Почетният председател се избира от Общото събрание за неопределено време.
          /4/ Почетният председател има следните правомощия:
        1. участва по право в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.
        2. предлага на УС насоки и политика за дейността на СГБ.

ХV. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ
   Чл. 52 (1). Членовете на Централната контролна комисия (ЦКК) и нейният председател се избират от СП. Щатни служители на Централно управление на СГБ не могат да бъдат избирани в ЦКК. Комисията е в състав от 3 до 7 члена.
               (2). На първото си заседание членовете на ЦКК избират заместник-председател.
               (3). Комисията провежда своите заседания най-малко един път годишно.
Чл. 53 (1). Централната контролна комисия:
     1. контролира цялостната дейност на СГБ и неговите поделения и спазването на законите, устава и вътрешните нормативни актове;
     2. следи за изпълнението на решенията, взети от ръководните органи на СГБ;
     3. контролира работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите;
     4. осъществява методическо ръководство върху дейността на контролните  комисии в районните организации;
     5. поддържа тясна връзка с органите на вътрешноведомствения финансов контрол;
     6. при направени констатации ЦКК внася предложения пред УС за отстраняване на допуснати слабости;
    7. при необходимост може да се иска спиране на незаконните и несъобразени с устава решения и действия и да сезира компетентните органи за търсене на отговорност;
     8. отчита своята дейност пред СП (конгреса).
       (2). Председателят на ЦКК или упълномощен от него заместник участва с право на съвещателен глас в заседанията на УС.
       (3) За извършване на финансови проверки комисията може да привлича извънщатни сътрудници

ХVІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ
   Чл. 54. Имуществото на Съюза на глухите в България се състои от движима и недвижима собственост, пари, ценни книжа, вещни права и други, необходими за дейността му.
   Чл. 55. Съюзът набира парични средства от:
         1. членски внос;
         2. отчисления от търговските дружества, създадени с капитал на съюза или с дяловото му участие;
         3. субсидии от държавни и общински бюджети;
         4. субсидии от държавни и обществени организации, сдружения, фондации;
         5. доходи от допълнителни дейности по този устав;
         6. дарения от юридически и физически лица;
         7. доходи от завещания, благотворителни прояви от юридически и физически лица – български и чуждестранни;
         8. помощи;
         9. други постъпления, разрешени от закона;
       10. постъпления от фондове, предназначени за социална интеграция и други нужди на инвалидизираните лица.
   Чл. 56. Разходването на средствата се осъществява чрез годишен бюджет, правила и наредби, утвърдени от СП или УС.
  Чл. 57. СГБ разходва и управлява имуществото си в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, действащото в страната законодателство и този устав.

ХVІІ. КНИГИ НА СГБ
   Чл. 58. Събранието на пълномощниците и Управителният съвет на СГБ водят книги за протоколите на всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

ХVІІІ. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА. ОДИТ.
   Чл. 59 (1). СГБ изготвя годишен доклад, който трябва да съдържа данни за:
           1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;
         2. размерът на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства; финансовия резултат.
             (2). Докладът е публичен. Съобщението за неговото изготвяне, както и мястото, времето и начинът за запознаване с него се публикуват в бюлетина на Централния регистър на сдруженията с нестопанска цел, определени за осъществяване на общественополезна дейност при Министерството на правосъдието.
               (3). СГБ подлежи на независим одит при условията на Закона за счетоводството.

ХІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ
   Чл. 60 (1). Съюзът се прекратява:
              1. по решение на Събранието на пълномощниците на СГБ;
              2. по решение на Софийски градски съд в случаите по чл. 13 (1), т. 3 от ЗЮЛНЦ;
               (2). При прекратяване на съюза се извършва ликвидация по реда на ЗЮЛНЦ;
            (3). При ликвидация на някои от териториалните организации имуществото им преминава в съответната РО, а при ликвидация на Районната организация – към Съюза на глухите в България.

ХХ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ
   Чл. 61 (1). Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна стопанска дейност със същата или близка нестопанска цел.
            (2). Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

ХХІ. ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
   Чл. 62. Празникът на Съюза на глухите в България е 12 юли – денят на неговото основаване.
   Чл. 63. Съюзът на глухите в България има своя емблема, знаме, значка и печат. Техният вид, форми и елементи се приемат от Управителния съвет. Знамето е с небесносин цвят и с емблемата на съюза.
   Чл. 64. Печатният орган на Съюза на глухите в България е вестник “Тишина”.
   Чл. 65. За неуредени в този устав въпроси се прилагат правилата на действащото законодателство.

   Настоящият устав е приет на Събранието на пълномощниците (ХІV конгрес ) на Съюза на глухите в България, състояло се на 19  декември 2001 г. в град Стара Загора и променен  от Събранията на пълномощниците, състояли се на 19 декември 2005 г.,  на 11.12.2008 г., на  10.12.2009 г. в гр. София,  на 28.05.2010 г. в гр. София, изменен и допълнен на Събрание на пълномощниците проведено на 12.12.2014 г. в гр. София, изменен и допълнен на Събрание на пълномощниците проведено на 08.06.2018 г. в гр. София.

 

  ПРЕДСЕДАТЕЛ на УС
/Н. НИНОВ/  
 

   

В момента има 10  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ