НОВИНИ


 

БНТ обявява подбор за длъжността

„РЕДАКТОР - НОВИНИ ЗА ХОРА С УВРЕДЕН СЛУХ “

направление „СПЕЦИАЛИЗИРАНИ НОВИНИ” продуцентски център

„НОВИНИ” дирекция “ИНФОРМАЦИЯ”

 

 

  Описание на длъжностните функции

  Заявление за участие

1. Изисквания за заемане на длъжността:
– Минимално изискване за завършено образование – образователно-квалификационна степен „бакалавър”;
– препоръчителен професионален опит в електронни медии;
– добро владеене на жестомимичния език;
– компютърна грамотност – Microsoft Office.

2. Предимство на кандидатите дават:
– владеене на чужд език.

3. Допълнителни изисквания към кандидатите:
– умения за работа в екип, организираност и инициативност;
– да имат способност за бърза реакция в ефир;
– да познават Закона за радиото и телевизията, както и други нормативни актове, свързани с функционирането на електронните медии и в частност устройството и дейността на Българската национална телевизия.

4. Начинът на провеждане на подбора е:
– Първи етап – предварителен подбор по документи;
– Втори етап – интервю/събеседване с членовете на комисията по теми, свързани с дейността на длъжността „редактор-новини за хора с увреден слух“ и със степента на владеене на жестомимичния език.

5. Кандидатите трябва да представят:
• Заявление, в което се посочва длъжността;
• професионална автобиография (СV, включително адрес и телефони за контакти);
• копие от дипломата за завършено висше образование;
• копие на документ за професионална квалификация – владеене на жестомимичен език;
• копие от документ за владеене на английски език;
• копие на трудова и/или служебна книжки и други документи, удостоверяващи трудовия стаж/професионалния опит;
• копие на документи за завършени допълнителни курсове за повишаване на квалификацията, ако има такива.

* Документите да бъдат подадени на български език, а издадените в чужбина се представят в легализиран превод на български език, след необходимото признаване и легализация от съответните оправомощени органи в Република България.

6. Документите за участие в подбора се подават по пощата на адрес: гр.София-1784, БНТ-НРТЦ, бул.“Цариградско шосе“№111 /зад The Mall/, за отдел „УЧР„ или лично в отдел „УЧР“, ет.2, стая 206 на същия адрес; телефон за връзка – 02/814-27-34.

7. Срокът за подаване на документите е от 11.01.2017 г. до 10.02.2017 г. – 17.00 часа, като задължително се отбелязва – „За подбора за длъжността „редактор-новини за хора с увреден слух“, направление „Специализирани новини”, продуцентски център „Новини”, дирекция „Информация” на БНТ.

8. След провеждане на първия етап – предварителен подбор по документи, допуснатите кандидати ще бъдат поканени за участие във втория етап.

* Описание на целта и длъжностните функции за длъжността може да се види в прикачен файл под обявата.

 

   

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ