Наредба за медицинската експертиза

Шест месечен анализ на резултатите от реформата в ТЕЛК

   На 12.02.2019г. се проведе среща на министъра на здравеопазването и експерти на ведомството с: Омбудсмана на РБългария, Национално представителните организации на и за хора с увреждания, представители на Националните граждански инициативи: Системата ни убива всички и Системата ни убива, представител на СЗО за България.

  Присъстващите в конструктивен диалог разгледаха анализите на участиците в дискусията, базиращи се на предоставената информация от министерството на здравеопазването, за лицата преминали през системата на ТЕЛК, след старта на реформата през периода 3.08-18.12.2018г.

  Заинтересованите страни разгледаха различни предложения за спешни промени в Наредбата за медицинска експертиза. Бяха приети следните решения:

  1. До 16ч. на 13.02.2019г. участниците в срещата да представят становище по предложението на Национално представителните организации на и за хора с увреждания за изменение на Методиката за прилагане на отправните точки за оценка на трайно намалена работоспособност ( вида и степента на увреждане) в проценти към Наредбата за медицинска експертиза изразяващи се в:

   А) Когато са налице няколко увреждания, две и повече с 50% и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.

   Б) Ако водещото заболяване с 50 и над 50 % трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност /вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.

  1. Министъра на здравеопазването се ангажира в срок до два месеца от датата на срещата, да бъде извършен допълнителен анализ на приложение №1 –

ОТПРАВНИ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ И НА ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ В ПРОЦЕНТИ” към чл.63, ал.1 от Наредбата за мадицинска експертиза. На база на резултатите ще бъдат извършени необходимите изменения и допълнения на нормативния акт, с цел постигане на по-висока справедливост при оценката на здравния статус на лицата с увреждания.

  1. В кратки срокове да започне широко експертно и обществено обсъждане и подготовка за прилагане в България на Международната класификация за функционирането на човека, уврежданията и здравето (ICF) на Световната здравна организация.

   Приложение:

До: министъра на здравеопазването

 

 

СТАНОВИЩЕ

От: Национално представителните организации на и за хора с увреждания

Относно: прилагането на изменената Наредба за медицинската експертиза през периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г.

 

Уважаеми г-н министър,

В началото на нашето становище трябва да отбележим, че от предоставената ни информация можем да направим извода, че прз системата на ТЕЛК за периода 3.08.2018г.- 18.12.2018г. са преминали за преосвидетелстване:

1.  лица с трайни увреждания  над 16г. - 35 368

2.  лица с трайни увреждания  под 16г. – 3 519

В приложение №1 е представен анализ на динамиката на старата и новата оценка на медицинската експертиза.

Обобщените данни налагат следните изводи:

 

Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане над 16г. възраст

 

1.       Брой лица запазили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 23 451- 66,3 % от общия брой преосвидетествани.

2.      Брой лица повишили степента на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 5 140- 14,5 % от общия брой преосвидетествани.

3.       Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане- 6 777- 19,2 % от общия брой преосвидетествани. От тях:

А) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане от 50 до 100% - 5 087- 14,5 % от общия брой преосвидетествани.

Тези лица са със намалена степен на подкрепа изразяваща се в: понижен размер на пенсия, финансова подкрепа и целеви помощи по ЗХУ, социални помощи по ЗСП и други;

Б) Брой лица с намалена степен на трайно намалена работоспособност/степен на увреждане до 50% - 1 690 – 4,7 % от общия брой преосвидетествани.

Тези лица отпадат от системата на подкрепа!

Лица със трайно намалена работоспособност/степен на увреждане под 16г. възраст

1.      Брой лица запазили степента на увреждане- 2294 – 65,1% от общия брой преосвидетествани.

2.      Брой лица повишили степента на увреждане- 665 – 18,9% от общия брой преосвидетествани.

3.       Брой лица с намалена на степен на увреждане- 560 – 16% от общия брой преосвидетествани. Тези лица са загубили права и респективно доходи в резултат на реформата в медицинската експертиза.

   Частичният анализ на предоставената ни информация по видове заболявания съгласно приложение №1 към чл.63 на Наредбата за медицинска експертиза очертава картината изложена в следната таблица:  

Състояние до експертизата ГРУПА

Оценка на работоспособността/вид и ст. на увр  ГРУПА

Състояние до експертизата %

Оценка

на работ.

/вид

и ст. на увр

 %

Предишно ЕР - Водеща диагноза

Ново ЕР –

Водеща диагноза

71%-90%

50%-70%

80

50

Злокачествено новообразувание на бронхите и белия дроб

Бронх или бял дроб, с

неуточнена локализация

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

90

60

Междукамерен септален дефект

Междукамерен септален дефект

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

100

30

Вродени деформации на стъпалото

Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)

над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

100

50

Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)

Конско-варусно (криво) стъпало (talipes equinovarus)

над 90% без ч.п.

50%-70%

85

70

Фонова ретинопатия и ретинални съдови изменени

Фонова ретинопатия и

ретинални съдови изменени

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

60

Други видове хидроцефалия

Други видове хидроцефалия

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

без % вид и ст. на увр.

100

 

Варус на метатарзалните кости (metatarsus varus)

 

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

 

60

 

Плоско стъпало [pes planus] (придобито)

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

90

Обструктивна хидроцефалия

Обструктивна хидроцефалия

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

94

71

Вродена липса, атрезия и стеноза  на дебелото черво

Вродена липса, атрезия и

стеноза  на дебелото черво

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

80

Вродени аномалии на лещата

Вродени аномалии на лещата

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

50

40

Междупредсърден септален дефект

Междупредсърден септален дефект

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

100

56

Вродени аномалии на задния сегмент на окото

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

50

Тетралогия на Fallot

Тетралогия на Fallot

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

80

60

Увреждания на брахиалния плексус

Увреждания на брахиалния плексус

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

без % вид и ст. на увр.

70

0

Болест на Hirschsprung

Болест на Hirschsprung

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

74

50

Коарктация на аортата

Коарктация на аортата

над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

75

Специфични разстройства в развитието  на двигателната функция

Специфични разстройства в развитието  на двигателната функция

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

90

80

Други родови травми на раменния сплит

Други родови травми на

аменния сплит

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

71

60

Вродена стеноза на аортната клапа

Вродена стеноза на аортната

клапа

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

75

Злокачествено новообразувание на главния мозък

Злокачествено новообразувание на главния мозък

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

50

Цепка на небцето, срединно

Цепка на небцето, срединно

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

без % вид и ст. на увр.

80

0

Цепки на твърдото и мекото небце с едностранна цепка на устната

Цепки на твърдото и мекото

небце с едностранна цепка на устната

до 50% вид и ст. на увр.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

86

30

Вроден хипотиреоидизъм без гуша

Вроден хипотиреоидизъм

без гуша

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.

50

30

Бронхопулмонална дисплазия, възникваща в перинаталния период

Неалергична астма

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

60

50

Цьолиакия

Цьолиакия

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

80

Вродени аномалии на сърдечната  преграда

Вродени аномалии на

сърдечната  преграда

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

62

30

Аортопулмонален септален дефект

Аортопулмонален септален

дефект

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

60

75

Епилепсия

Grand mal припадъци (с малки припадъци [petit mal]

 или без тях), неуточнени

над 90% вид и ст. на увр. без ч. п.

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

100

71

Болест на Hirschsprung

Болест на Hirschsprung

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

50

Други форми на вродена хидроцефалия

 Други форми на вродена хидроцефалия

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

100

50

Вродени деформации на стъпалото

Вродени деформации

на стъпалото

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

60

40

Епилепсия, неуточнена

Епилепсия, неуточнена

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

50

Вродена диафрагмална херния

Неалергична астма

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

70

50

Тетралогия на Fallot

Тетралогия на Fallot

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

50

10

Вродена хидронефроза

Вродена хидронефроза

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

100

50

Други вродени аномалии на крайник (крайници)

Други вродени аномалии на крайник (крайници)

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

60

"Доброкачествени"и не причиняващи смущения сърд.шумове"

Умерена умствена изостаналост

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

80

60

Вроден мегауретер

Вроден мегауретер

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

100

60

Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса с фистула

Вродена липса, атрезия и стеноза на ануса с фистула

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

76

60

Други уточнени вродени аномалии на сърцето

Други уточнени вродени

аномалии на сърцето

до 50% вид и ст. на увр.

без % вид и ст. на увр.

40

0

Вторична тромбоцитопения

Алергичен и алиментарен гастроентерит и колит

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

50

30

Астма с преобладаващ алергичен компонент

Астма с преобладаващ алергичен компонент

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. с ч. п.

60

50

Вродени мозъчни кисти

Вродени мозъчни кисти

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

50

40

Астма

Астма

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

95

75

Други и неуточнени злокачествени новообразувания на лимфната,  кръвотворната и сродните им тъкани

Болест на Letterer-Siwe

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

72

51

Бъбречна хипоплазия, едностранна

Бъбречна хипоплазия, едностранна

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

50

Междукамерен септален дефект

Междукамерен септален дефект

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

73

50

Глаукома

Глаукома

над 90% вид и ст. на увр. с ч. п.

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

92

85

Детски аутизъм

Детски аутизъм

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

до 50% вид и ст. на увр.

50

20

Разстройство на експресивната реч

Поведенческо и емоционално разстройство с начало, типично

за детството и юношеството, неуточнено

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

74

60

Вроден мегауретер

Вроден мегауретер

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

60

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане

Хиперактивно разстройство, съчетано с умствено изоставане

71%-90% вид и ст. на увр. с ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

50

Малък мозък

Малък мозък

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

80

60

Синдроми на вродени аномалии с предимно засягане на лицевата област

Синдроми на вродени аномалии

с предимно засягане на лицевата област

71%-90% вид и с. на увр. без ч. п.

50%-70% вид и ст. на увр. без ч. п.

88

50

Вроден везико-уретеро-ренален рефлукс

Вроден везико

-уретеро-ренален рефлукс

 

Вземайки впредвид резултатите от медицинските експертизи на ТЕЛК и очертаващите с в тях тенденции Национално представителните организации на и за хора с увреждания предлагаме:

 

Относно: МЕТОДИКА ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ОТПРАВНИТЕ ТОЧКИ ЗА ОЦЕНКА НА ТРАЙНО  

НАМАЛЕНАТА РАБОТОСПОСОБНОСТ (ВИДА И СТЕПЕНТА НА УВРЕЖДАНЕ ) В ПРОЦЕНТИ:

 

III. да придобие следната редакция:

Когато са налице няколко увреждания, две и повече довели до 50%  и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен за увреждане, независимо дали са за заболявания от общ характер или за заболявания с причинна връзка, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 20 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.

IV. да придобие следната редакция:

Ако водещото заболяване с 50 и над 50% трайно намалена работоспособност или вид и степен на увреждане е довело до други едно и повече заболявания и увреждания, които са с причинна следствена връзка от водещото заболяване, за всяко от които в отправните точки за оценка на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане е посочен отделен процент, оценката на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане се определя, като се взема най-високият процент по съответната отправна точка на най-тежкото увреждане. Към него се прибавят 10 процента от сбора на процентите на всички останали увреждания. Този сбор се вписва в експертното решение на ТЕЛК.

 Поради изключително ограниченото време за анализ и консултации с компетентни медицински лица, предложение за промени в приложение №1 към чл.63 от Наредбата експертиза ще направим допълнително.

 

Уважаеми г-н министър,

Отчитайки изключителната важност на реформата в медицинската експертиза и факта, че процента на преосвидетестваните лица с трайно намалена работоспособност/степен на увреждане, служещи за база на настоящият анализ е малък спрямо общият брой на лицата, на които предстои преосвидетелстване, ние считаме, че:

1.  Изнесените данни са достатъчно основание за тревога, тъй като 15,2% от преосвидетелстваните лица над 16г. и 16% от преосвителстваните лица под 16г., са с намалени показатели на степента на намалена работоспособност/степен на увреждане.

2.    Картината ще придобие висока степен на достоверност при по-голяма извадка т.е. анализът трябва да продължи през следващите 6-8 месеца;

3.  Необходимо е министерството на здравеопазането да поеме ангажимента, след извършване на налагащите се промени в НМЕ потърпевшите преосвителелствани лица по новия ред, да бъдат поканени пред ТЕЛК предсрочно и отново да бъде извършена оценка на техния здравен статус в съответствие с коригираните критерии и правила;

 

Приложение №1

ОБОБЩЕНИ ДАННИ месец август-декември 2018г.

ЛИЦА над 16г.

стар ТЕЛК

сега

над 90%

с ч.п.

сега над 90%

без ч.п.

 

71-90%

 

50-70%

 

до 50%

 

вр. нераб

лице

с увр.

 

 

врем.

нераб.

 

запазен %

 

работо

способ.

 

 

общо

над 90%

с ч.п.

-

83

63

21

2

1

-

1 489

-

1 659

90%

без ч.п.

546

-

1039

215

10

6

-

1 885

-

3 701

71-90%

609

976

-

3 670

207

6

-

7369

34

12871

50-70%

271

500

1397

-

1352

2

13

12 174

74

15783

до 50%

39

86

179

497

-

-

8

534

11

1354

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

35 368

 

ЛИЦА до 16г.

 

стар ТЕЛК

%

сега

над 90%

с ч.п.

сега над 90%

без ч.п.

 

71-90%

с ч.п.

 

71-90%

без ч.п

 

50-70%

с ч.п.

 

50-70%

без ч.п.

 

до 50%

 

 

без

%

 

запазен %

 

 

общо

над 90%

с ч.п.

-

6

40

12

8

10

4

2

410

492

90%

без ч.п.

7

-

3

8

1

7

-

-

21

47

71-90% с ч.п.

80

29

-

27

33

34

6

1

225

435

71-90% без ч.п.

29

46

25

-

25

82

10

6

196

419

50-70 с ч.п.

-

38

59

38

-

38

-

-

77

250

50-70% без ч.п.

8

13

20

160

27

-

163

29

1299

1719

до 50%

1

-

2

3

2

45

-

5

66

124

без %

-

-

3

5

3

9

7

6

-

33

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

3 519

 

ЛИЦА над 16г.

стар ТЕЛК

сега

над 90%

с ч.п.

сега над 90%

без ч.п.

 

71-90%

 

50-70%

 

до 50%

 

вр. нераб

лице

с увр.

 

 

врем.

нераб.

 

работо

способ

 

 

Общо

Паднал%

 

 

запазен %

над 90%

с ч.п.

-

83

63

21

2

1

-

-

130

1 489

90%

без ч.п.

-

-

1039

215

10

6

-

-

1270

1 885

71-90%

-

-

-

3 670

207

6

-

34

3 917

7369

50-70%

-

-

-

-

1352

2

13

74

1441

12 174

до 50%

-

-

-

-

-

-

8

11

19

534

 

 

 

 

 

1571

 

Общо:

119

6 777

23 451

 

Общо преминали лица над 16г. през ТЕЛК: 35 368

Запзили степен на увреждане/намалена работоспособност: 23 451   - 66,3%

Повишена степен на увреждане/намалена работоспособност: 5 140  - 14,5%

Намалена степен на увреждане/намалена работоспособност: 6 777  - 19,2%

Намалена степен на увреждане/неработоспособни до 50% и обявени за работоспособни- 1690 – 4,7%

ЛИЦА до 16г.

 

стар ТЕЛК

%

сега

над 90%

с ч.п.

сега над 90%

без ч.п.

 

71-90%

с ч.п.

 

71-90%

без ч.п

 

50-70%

с ч.п.

 

50-70%

без ч.п.

 

до 50%

 

 

без

%

общо

паднал

%

 

запазен %

над 90%

с ч.п.

-

6

40

12

8

10

4

2

82

410

90%

без ч.п.

-

-

3

8

1

7

-

-

19

21

71-90% с ч.п.

-

-

-

27

33

34

6

1

101

225

71-90% без ч.п.

-

-

-

-

25

82

10

6

123

196

50-70 с ч.п.

-

-

-

-

-

38

-

-

38

77

50-70% без ч.п.

-

-

-

-

-

-

163

29

192

1299

до 50%

-

-

-

-

-

-

-

5

5

66

 

 

 

 

 

 

 

 

Общо:

560

2294

 

Общо преминали лица под 16г. през ТЕЛК: 3 519

Запазили степен на увреждане: 2294 – 65,1%

Повишена степен на увреждане: 665 – 18,9%

Намалена степен на увреждане: 560 – 16%

   

В момента има 25  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ