3Юни2019

 

 

 

СЪОБЩЕНИЕ:

1. УС на СГБ обявява ТАЕН търг за продажба на клуб в Момчилград, ул. „Гюмурджинса” № 13, двуетажна постройка със застроена площ 227 кв.м., Парцел 1-ви в кв. 6-ти с отстъпено право на строеж.
2.  Началната тръжна цена 100 000 лв. /Сто хиляди лева/
3. Ценовите Оферти  се представят в срок  до 20-ти юни 2019 год. в  запечатан непрозрачен плик на адрес: гр.София, ул. „Денкоглу” № 12-14, ет. 4, Съюз на глухите в България.
4. Търгът ще се проведе на 21 юни 2019 г. в гр. София, ул. „ Денкоглу”   № 12-14, ет. 3 от 14.00 ч.

   

В момента има 21  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ