13Май2016

 

 

Успяхме - ще имаме достъп до тел. 112!

 

   На 11 февруари 1991 г. Европейският съюз взе решение за създаване на телефон 112 за спешни повиквания, утвърдено на 29 юли същата година. Услугата 112 гарантира безопасността на 500-милиона граждани, които живеят и пътуват в рамките на ЕС.

   През 2009 г. Европейската комисия, Европейският парламент и Съветът на Европа приеха съвместна декларация за обявяването на 11 февруари за „Европейски ден 112”, в който европейските институции и държавите-членки провеждат информационни кампании, пресконференции и др., посветени на Единния европейски номер за спешни повиквания 112 (ЕЕНСП112). Една от инициативите на ЕС в този ден беше приетата директива, с която се призоваваха всички държави-членки да осигурят необходимите технически възможности, за да могат и хората с увреждания да ползват услугата. Именно тази директива стана повод за срещи и разговори на ръководството на Съюза на глухите в България с депутата Захари Георгиев, на които бяха обсъдени възможностите за достъп на хората с увреден слух и говор до тел. 112. Това бяха началните, но много важни стъпки, предприети от институцията СГБ за достъп до този номер за спешни повиквания.

   Сега, съвсем наскоро, на 27 април т. г. председателят на Съюза на глухите в България присъства на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в парламента, на което бяха обсъдени последните, уточнени с МВР, МЗ и мобилните оператори изменения в текста на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, № 554-01-185, внесени от Атанас Мерджанов и група народни представители на 11.12.2015 г. Те бяха одобрени и подкрепени единодушно от всички присъстващи на заседанието и бяха внесени в пленарна зала за първо четене. На 12 май т. г. единодушно с 93 гласа „за” депутатите приеха на първо четене внесените промени в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112. Според вносителите от левицата новите текстове ще засегнат около 100 000 български граждани с увредени слухови и говорни възможности. Те ще влязат в сила шест месеца след обнародването им в Държавен вестник.

   За да се стигне до този момент, беше изминат дълъг, близо седемгодишен път (от 2009 до сега), изпълнен с много трудности, които с общите усилия на всички, съвместно със СГБ и заинтересованите институции, вкл. и мобилните оператори, бяха преодолявани поетапно. В настоящата статия накратко и хронологично излагаме с факти развоя на събитията, в които СГБ систематично и настойчиво правеше необходимото, за да се постигне този дълго очакван успешен резултат.

   Моментът, в който Европейският съюз на глухите публикува информация за приетата от Европейския парламент декларация, (внесена през септември 2011 г. от членовете на ЕП Мариан-Жан Маринеску (ЕНП, Румъния), д-р Адам Коша (ЕНП, Унгария), Ева Лихтенбергер (Зелените-ЕСА, Австрия), Джани Питела (S&D, Италия) и Джесин Майснер (АЛДЕ, Германия), за достъп до службите за спешна помощ на телефон 112 с жестов език, се оказва решаващ. В информацията на ЕСГ се казва, че „въпросът за необходимостта от служби за спешна помощ трябва да бъде решен спешно.” Защото дотогава - до 2011 г. - тел. 112 не е достъпен за глухите хора във всички държави-членки на ЕС и само някои държави-членки имат на разположение технологии, с които се осигурява такъв достъп до тел. 112 (чрез проекта REACH112 или със смс).

   За всичко това писахме в бр. 18-19 и бр. 20 от същата година на вестник „Тишина”.

   Нека припомня за проекта REACH112 (абревиатурата на латиница е съкращение от Отговор на Всички Граждани, които се Нуждаят от Помощ). Проектът стартира на 01.09.2009 г и е частично финансиран от Европейската комисия по програмата ICT PSP CIP ​​с участието на 22 държави-членки, включително потребителски организации и световни телекомуникационни компании. REACH112 беше експериментиран в реално време в пет държави - Франция, Холандия, Швеция, Испания и Обединеното кралство и предостави възможност на хиляди хора да общуват чрез видео, глас и текст едновременно със службите за спешно реагиране. Той даде възможност на глухите потребители да комуникират и чрез жестов език с дистанционно симултанен превод, а така също и чрез използване на текст да се свържат с единния номер за спешна помощ. До юни 2012 г., когато приключи окончателно хората със слухови и говорни увреждания от 22 държави имаха достъп до 112 при аварийни случаи.

   През същата тази 2012 г., в бр. 6 и бр. 11 на вестник „Тишина” са публикувани внесените в парламента предложения на СГБ, приети на Общото събрание на 29 май, за промяна в законодателството на РБългария, във връзка с ратификацията на конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания, отправени до междуведомствената група, която разработва проект за двегодишен план за действие, съдържащ мерки за привеждане на нормативната уредба в съответствие с ратифицираната Конвенция за правата на хората с увреждания. В тях е включен и текст, отнасящ се до достъпа до телефонния номер за спешна помощ 112, а именно: „На основание чл. 26, т. 3, на хората, лишени от слух, да се предоставят мобилни телефони за видеоразговор или компютри, като помощно средство. Телефон 112 да приема писмени съобщения (смс) и да може да осъществява видеовръзка на жестов език.”

   Няколко месеца по-късно, на заседание на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред в Народното събрание, проведено на 18 септември 2013 г., на което присъстват Стоян Граматиков, директор на дирекция „Национална система 112” към Министерство на вътрешните работи; Васил Панев, председател на Съюза на глухите в България; Николай Нинов, заместник председател на Съюза на глухите в България; Йорданка Димитрова, главен редактор на в. „Тишина”; Вера Василева, жестов преводач и представители на мобилните оператори, бе разгледан Законопроект № 354-01-43 за изменение и допълнение на Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112, който бе внесен от Захари Георгиев и Христо Монов на 26 юли 2013 г. за обсъждане в парламента. В текстовете бе направено предложение да се разшири обхватът на Националната система за спешни повиквания чрез предоставяне на възможност да се осъществява свързване с номер 112 с кратко текстово съобщение (SMS). Почти месец след това, на 24 октомври, депутатите приеха на първо четене предложените промени в Закона за спешния телефон 112. Но се оказа, че има силна съпротива срещу този начин на комуникиране със спешния телефон - мобилните оператори и хора, които работят в системата за спешни повиквания, бяха на мнение, че изпращането на есемеси не е достатъчно надеждно и ще бъде трудно приложимо. Министерството на здравеопазването също бе против този метод за подаване на сигнали до тел. 112, предвидени в закона.

   През 2015 г., след избор на изцяло ново ръководство на СГБ, работата по осигуряването на достъп до единния европейски номер за спешно повикване 112 (ЕЕНСП112) бе продължена с внесените през декември същата година промени в закона за спешния телефон от групата БСП Лява България, чиито представители преди това се срещнаха с ръководството на СГБ. Предложените поправки, предвид вече променените критерии, бяха в две направления: да се осигури достъп до националната система на граждани със слухови или говорни увреждания и промените да влязат в сила 6 месеца след обнародването в „Държавен вестник”. От своя страна, министър Румяна Бъчварова изказа уверението, че МВР би могло да се справи с тази задача и впоследствие председателят на СГБ Николай Нинов получи писмо, подписано от г-жа Бъчварова, в което бе отправена покана за участие в работната група по въвеждането на способ за достъп до услугите на телефон 112 на хората със слухови и говорни увреждания, във връзка с писмо № КС-530-00-2 от 24 май 2015 г. на Комисията по вътрешна сигурност и обществен peд на Народното събрание на Република България. След изпратеното от председателя на СГБ официално писмо до Атанас Атанасов, председател на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред при НС, препратено от него до министъра на вътрешните работи Румяна Бъчварова, отново се заработва по предложените промени в закона за достъп до тел. 112. Именно затова министър Бъчварова отправи поканата за включването на г-н Нинов в работната група, като дава израз на своята ангажираност и подкрепа. Успоредно с това заместник министърът на вътрешните работи Красимир Ципов отправи отворено писмо до Даниела Дариткова, депутат от ГЕРБ, относно внесените изменения в закона, в което ясно и конкретно са дадени нужните промени в текстовете така, че да бъдат приети без възражения от депутатите. Писмото завършва с показателния текст: „…считаме, че решение на проблема следва да се търси, като се използват разпоредбите на специалния Закон за интеграция на хората с увреждания, в чийто чл. 2, т. 1 се въвежда принципът на равнопоставеност на хората с увреждания, като в глава четвърта, раздел IV „Създаване на условия за достъпна жизнена и архитектурна среда” се задължават визираните държавни институции да създават условия, което да даде възможност на хората с посочените увреждания да получат помощно средство, за да ползват телефонната услуга, предоставяна от НССП чрез телефон 112, които МВР в изпълнение на задълженията си по чл. 23 от ЗНССПЕЕН 112 да включи в изграждането на системата.

   Считаме, че съответни помощни средства - технически апарати или софтуерни приложения, осигуряващи достъп до ЕЕН 112, чрез способите, посочени в мотивите на законопроекта, могат да се предоставят на нуждаещите се граждани чрез Агенцията за хората с увреждания, която поддържа регистър и следва да има точна информация за броя и данните им.

   В допълнение на горното предложение е проведена допълнителна среща с представители на МВР, всички мобилни оператори, които осъществяват дейност на територията на Република България и Съюза на глухите в България, като всички участници са изразили готовност за разрешаване на проблема и са постигнали консенсус по отношение на техническите възможности за осигуряване на достъп до ЕЕН 112 на гражданите със слухови или говорни увреждания.

   Тази година, през месец април, след участието на председателя на СГБ Николай Нинов в трите заседания на работната група към МВР съвместно с всички мобилни оператори, водени от г-н Граматиков, бяха финализирани окончателно предложенията за техническото решение на достъпа на хората с увреден слух и говор до тел. 112, който да стане възможен чрез безплатно мобилно приложение, представляващо дървовидна структура с картинни образи, автоматично локализиране на мястото и чат за доуточняване на точен адрес. Впоследствие, след последното заседание на комисията, на 7 април, заместник министърът на вътрешните работи Красимир Ципов направи публично изявление, в което обяви, че: „Най-после, след близо 5 години упорит труд за осигуряване на достъп до спешния телефон 112, безплатно мобилно приложение ще предостави този достъп на хората с увреден слух и говор. Това трябва да стане 6 месеца след обнародването на поправките в Закона за спешния телефон. Предложението за тези поправки беше прието на същата дата на заседание на здравната комисия в парламента.” Ципов заяви още, че „…На първо място трябва да бъде създадено софтуерно приложение за т. нар. смартфони, което да се свързва с Центъра на 112 и обменя текстова информация със съответния оператор на смяна, приел заявката. Приложението ще бъде безплатно за ползвателите и имаме съгласието от страна на мобилните оператори да участват в разработването му.”

   На заседанието на комисията за вътрешна сигурност в парламента присъстваха не само председателят на СГБ Николай Нинов, но и вносителите на предложените изменения, сред които г-н Мерджанов; присъстваха също г-н Граматиков и г-н Ципов. Председателят на комисията Цветан Цветанов и всички останали членове изразиха пълната си подкрепа след краткото, но съдържателно изказване на председателя Николай Нинов, в което той наблегна най-вече на това, че гражданите с увреден слух и говорни проблеми са равноправни граждани на Република България, и в този смисъл тел. 112, който е национално достъпен за всички българи, трябва да бъде пригоден с нужните технически средства за достъп и до тях. Остава да се надяваме, че след влизането в пленарна зала депутатите ще гласуват положително внесените изменения в Закона за Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112.

Петра Ганчева

На 13 май 2016 г. от 18.00 ч. по TV On Air ще бъде излъчено интервю на председателя на СГБ Николай Нинов във връзка с тел. 112. Очаквайте!

   

В момента има 16  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ