28Април2015

 

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 

   На основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ, УС на СГБ свиква събрание на пълномощниците на 29 май 2015 г. от 10.00 часа в сградата на СГБ в София, ул. „Денкоглу” № 12-14, при следния дневен ред:
 

  1.  Отчетен доклад за дейността на СГБ и изпълнение на бюджета за 2014 г.
  2.  Отчетен доклад за дейността на ЦКК за 2014 година.
  3.  Приемане на програма за дейността на СГБ за 2015 година.
  4.  Приемане на Бюджета на СГБ за 2015 година.
  5.  Организационни въпроси.


  Поканват се всички членове на Събранието на пълномощниците да вземат участие.
 При липса на кворум, на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ, и чл.41 от Устава на СГБ, събранието ще се проведе в същия ден от 11.00 часа, на същото място и при същия дневен ред.

УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ

   

В момента има 22  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ