УСТАВ НА СГБ


02.03.2023 г.

УСТАВ

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

 

   Чл. 1. Съюзът на глухите в България („СГБ“, „Съюза“) е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип индивидуални и колективни членове и осъществява дейността си съобразно Конституцията на страната, действащото законодателство и този Устав.

   Чл. 2. (1) Наименованието на организацията е “СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ” (СГБ), което може да бъде изписано и на английски език, както следва: „UNION OF THE DEAF IN BULGARIA“.

(2) Седалището на СГБ е в Република България, гр. София, с адрес на управление -  ул. “Иван Денкоглу” № 12-14.

 

ІІ. ЦЕЛИ И СРЕДСТВА ЗА ТЯХНОТО ПОСТИГАНЕ

 

Чл. 3. Целите на СГБ са да: насърчава, подпомага и съдейства на лицата с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото.

Чл. 4. СГБ осъществява целите си като:

1. Привлича и организира своите членове и лицата с увреден слух в страната.

2. Проучва проблемите на лицата с увреден слух и съдейства пред съответните компетентни органи за решаването им, участва с експерти при разработване на различни нормативни документи и програми.

3. Разработва и изпълнява програми за трудова, социална, битова, културна рехабилитация, преодоляване на комуникативните бариери на лицата с увреден слух и извършва други съпътстващи дейности, като търси начини за финансирането им. За целта може да се сдружава с установените от закона форми с други физически или юридически лица.

4. На базата на обособената си собственост изгражда самостоятелни търговски дружества или дружества, в които има дялово участие.

5. Насочва и подпомага лицата с увреден слух при осъществяване на самостоятелна стопанска дейност.

6. Полага системни грижи и подпомага лицата с увреден слух при уреждането на социални въпроси, лечение и почивка, грижи се за възрастните, самотните и нетрудоспособните, както и за материалните и културно-битовите им условия. Изгражда и поддържа културни домове и клубове за социални контакти, почивни и възстановителни домове, осигурява парични и хуманитарни помощи и др.

7. Създава учебни центрове за професионално обучение включително и на преводачи от и на български жестов език, популяризира ги чрез средствата за масова информация. Работи за официалното признаване на българския жестов език от държавните и общинските органи.

8. Насърчава лицата с увреден слух за повишаване на образованието и квалификацията им в различните степени и форми на обучение, отпуска помощи и подпомага с парични и материални средства както персонално на нуждаещите се лица, така и на специализираните училища, рехабилитационните центрове и ресурсни центрове.

9. Подпомага и организира ненавършили пълнолетие лица с увреден слух чрез програми, проекти и други източници техните дейности, интереси и потребности.

10. Осъществява организационно-масовата, културната, туристическата, риболовната и шахматната дейност сред членовете си, като изгражда клубове и секции по интереси. Подпомага развитието на спорта.

11. Осигурява методическа помощ на своите структури, с цел обезпечаването им с нормативна и информационна база и финансира тяхната дейност.

12. Подготвя и организира издаването на информационни материали и  специализирани печатни издания, насочени към повишаване на социалния статус  на  лицата с увреден слух.

13. Поддържа контакти с държавни, обществени и други организации и движения, с цел създаване на широка обществена основа за интегриране на лицата с увреден слух в обществото.

14. Поддържа контакти с международни,  благотворителни и неправителствени  организации с цел участие в международни програми и представителство в европейски и международни  организации (форуми).

15. Членува в международни организации на глухите и на лица с увреждания.

16. Информира членовете на СГБ и обществеността за своята дейност.

17. Популяризира дейността на СГБ и на неговите организационни  структури.

18. Представлява, отстоява и защитава интересите на лицата с увреден слух пред държавните, административните, общинските и другите организации в страната и чужбина.

19. Подпомага на индивидуално и групово равнище социалната, трудовата и медицинската рехабилитация на лицата с увреден слух;

20. Съдейства на обществото и неговите структури за възприемане на лицата с увреден слух като негови равноправни и равнопоставени членове.

 

Чл. 5. При изпълнение на своите задачи СГБ взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.

 

ІІІ. ДЕЙНОСТ

 

Чл. 6.  (1) СГБ осъществява дейността си в обществена полза за постигане на целите по този Устав.

(2) СГБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(3) СГБ като сдружение с нестопанска цел не разпределя печалба.

 

ІV. ПРАЗНИК, СИМВОЛИ И МЕДИИ

 

Чл. 7. (1) Празникът на Съюза на глухите в България е 12 юли – денят на неговото основаване.

(2) Съюзът на глухите в България има свое знаме (с небесносин цвят и с емблемата на Съюза), емблема, значка и печат. Техният вид, форми и елементи се приемат от Управителния съвет.

(3) Съюзът на глухите в България има свой печатен орган - вестник “Тишина”.

(4) Съюзът на глухите в България има своя интернет страницата - http://bg.sgbbg.com.

(5) Съюзът на глухите в България създава и поддържа свой профил в социалните мрежи (фейсбук, туитър и други подобни).

(6) Централното управление на СГБ се намира в сградата на СГБ на адрес: гр. София,  ул. “Иван Денкоглу” № 12 - 14, ет. 4.

 

 

V. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

 

Чл. 8. (1) СГБ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност – социални услуги, рекламно - издателска дейност и други незабранени от закона дейности, като приходите от нея се използват за постигане на определените в Устава цели.

(2) Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

 

 

VІ. СРОК

 

Чл. 9. СГБ е учреден безсрочно.

 

VІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

 

Чл. 10.  (1) Членуването в СГБ е доброволно и може да бъде индивидуално и колективно.

(2) Член на СГБ може да бъде всяко лице с увреден слух, навършило 18 години, със загуба на слуха 35 и повече децибела на по - добре чуващото ухо, без разлика на пол, народност, произход и религия, приемащ устава на организацията. За членове на съюза могат да бъдат приемани и лица, навършили 16 години, които до навършване на пълнолетие нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководни органи.

(3) В съюза могат да членуват и чуващи лица, които възприемат неговите цели и задачи и активно подпомагат тяхното изпълнение. Броят на чуващите не може да надвишава 10 на сто от общия брой на съюзните членове.

(4) Членове на съюза могат да бъдат и чужди граждани, които имат разрешение за постоянно пребиваване в страната, както и български граждани, живеещи в чужбина и отговарящи на условията на устава.

(5) В Съюза не могат да членуват лица, които са осъждани за престъпления от общ характер.

(6) В съюза могат да членуват сдружения на и за инвалиди, асоциации, фондации и други организации, приемащи настоящия Устав, като асоциирани членове.  Тяхното приемане става от Управителния съвет на СГБ, по негова преценка, който определя и размера на членския им внос. Организациите, включени в списъка  по чл. 19, т.7, б. „е“ от настоящия Устав не могат да бъдат приемани за асоциирани членове в СГБ.

(7) Приемането на индивидуални членове става чрез предложение на Съвета на териториалната организация до Районният съвет на Районната организация, въз основа на подадена молба от кандидата, в която декларира, че приема Устава на СГБ. Към молбата лицата с увреден слух прилагат аудиограма, издадена от медицинско заведение и ЕР на ТЕЛК. Районният съвет на Районната организация утвърждава или отхвърля предложенията на Съвета на териториалната организация.

(8) Членството се придобива от датата на утвърждаване от Районния съвет.

(9) За членството в СГБ се води регистрационна книга на членовете. Управителният съвет определя начина на водене и съхранение на регистрационната книга.

 

Чл. 11. Членуването в СГБ се удостоверява с членска карта по единен образец, приет от Управителния съвет на СГБ и с платен членски внос за съответната година.

 

Чл. 12. Всеки член на СГБ има право:

1. да избира и да бъде избиран в съюзните органи, ако отговаря изрично на упоменатите в този Устав изисквания;

2. да се ползва от обществената защита на организацията;

3. да участва в обсъждане на въпроси на организацията, в която членува, да прави предложения, да изказва мнения, да критикува поведението и действията на всички съюзни органи и да иска отмяна на техните противоуставни решения, като всичко това го прави лично на съюзните събрания;

4. да участва лично при обсъждане на съюзното му положение, като неявяването му не е пречка за обсъждането,  в случай че му е изпратено съобщение за това на посочения от него адрес.

5. да ползва материалната база, имуществото и социалните услуги финансирани от СГБ, по ред, определен от Управителния съвет на СГБ, ако няма неплатени задължения към СГБ за членски внос и изпълнява Уставните си задължения.

 

Чл. 13. Всеки член на СГБ е длъжен:

1. да спазва устава на СГБ;

2.  да плаща ежегодно членския си внос;

3. да участва в дейността на СГБ;

4. да работи за авторитета, престижа, доброто име и единството на СГБ;

5. да уважава и зачита достойнството на другите членове на СГБ;

6. да опазва имуществото на СГБ и спомага за увеличаването му;

7. да не използва СГБ по какъвто и да е начин за цели, противоречащи на законите или на настоящия устав, както и да не злоупотребява с правата си по настоящия Устав;

8. да не членува/да не участва в управителните органи на организации, които работят срещу интересите и целите на СГБ.

 

Чл. 14. (1) За значителен принос в съюзната дейност се присъждат морални и материални награди.

(2) За изключителни заслуги към делото на СГБ, Събранието на пълномощниците на СГБ присъжда най-високото звание “Почетен член на СГБ”. Почетните членове имат право на съвещателен глас на Събранията на пълномощниците на СГБ.

(3) Наградите, званията и условията за получаването им се определят с Правилник, приет от Управителния съвет на СГБ.

 

Чл. 15. (1) За нарушения на този Устав се налагат наказания “порицание”, “предупреждение за изключване” и “изключване”.

(2) Наказанията по предходната алинея се определят съобразно тежестта на нарушението и се налагат с решение на Районния съвет на съответната районна организация, като за заседанието се поканва и представител на ръководството на териториалната организация, в която членува наказаният. Районният съвет на РО е длъжен, преди вземане на решението за налагане на наказанието, да изслуша наказвания член или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.

(3) При вземане на решение за налагане на наказание на член на СГБ, който едновременно е и член на Районния съвет на съответната РО, наказваният член на Районния съвет не участва в гласуването.

(4) Решението за налагане на наказание може да бъде обжалвано от наказаното лице, в 14-дневен срок от уведомяването му за наложеното наказание, пред Събранието на пълномощниците на СГБ. Обжалването не спира изпълнението на решението за налагане на наказание „изключване“, освен ако Управителният съвет на СГБ не реши друго.

(5) Наказанието „изключване“ може да се наложи и с решение на Управителния съвет на СГБ, при съответно прилагане на разпоредбите на ал. 2 – ал.4.

 

Чл. 16. (1) Членството в СГБ се прекратява:

1. с прекратяване на СГБ;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение физическото лице -  член на СГБ;

3. при прекратяване на юридическото лице – член на СГБ;

4. доброволно – въз основа на писмено заявление до приемащия орган. Юридическите лица – членове на СГБ, прилагат протокол с решение на съответния им управителен орган за прекратяване на членството;

5. при изключване;

6. при отпадане, поради неплащане на членския внос в продължение на две години, а за асоциирани членове – 1 година.

(2) При прекратяване на членството, лицата, чието членство се прекратява, нямат право да искат възстановяване на вече заплатения членски внос, нито да имат претенции относно имуществото на Съюза. Лицето с прекратено членство е длъжно да заплати просрочения си членски внос за периода на членството му.

 

Чл. 17. (1) Изключване се извършва в следните случаи:

1. при извършване на престъпление от общ характер, установено с влязла в сила присъда;

2. при системно (повече от три пъти) неизпълнение на задълженията, произтичащи от настоящия Устав или от друг акт, приет от орган на СГБ;

3. при демонстративно и явно неуважение към органите на СГБ и/или други членове на СГБ;

4. при  извършване на действия, накърняващи авторитета или уронващи престижа на СГБ.

5. в случай че се установи, че член на СГБ престане да отговаря на някое от условията за членство.

(2) Изключените членове могат да бъдат приети отново в СГБ по реда на чл. 10, ал. 7, ако отговарят на изискванията на настоящия Устав и при наличие на следните условия:

1. изтичане на една година от изключването им;

2. положително становище за приемането им от страна на Управителния съвет на СГБ.

(3) Изключените членове се смятат за изключени по право и от органите на СГБ, в които участват.

 

Чл. 18. (1) Отпадането поради невнасяне на членския внос се констатира по документи, с решение на Районния съвет на съответната районна организация.

(2) Отпадналите поради неплащане на членския си внос могат да бъдат приети отново в СГБ. След повторното им приемане, ако не платят членския си внос в продължение на една година, членството им се прекратява отново поради отпадане.

(3) Отпадналите членове се смятат за отпаднали по право и от органите на СГБ, в които участват.

 

VІІІ. ПРИНЦИПИ И ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

 

Чл. 19. В своята дейност СГБ се ръководи от следните принципи:

1. изборност на всички съюзни органи;

2. периодична отчетност на съюзните органи и ръководители пред организацията, която ги е избрала;

3. самостоятелност на районните организации и териториалните организации при вземането на решения, съобразно компетентността им;

4. лична отговорност съобразно заеманата длъжност за взетите решения и извършените действия или бездействия;

5. равноправие на членовете;

6. в съюзните органи на едно и също ниво и в общосъюзните органи, в рамките на един мандат, не могат да бъдат избирани роднини по права линия, съпрузи и лица, които живеят във фактическо съжителство на съпружески начала;

7. в съюзните и общосъюзните органи не може да бъде избирано и лице:

а) което не е член (пълномощник) на събранието, което избира съответния орган;

б) което не е член на СГБ;

в) което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

г) което страда от психическо заболяване или е поставено под запрещение;

д) което членува в СГБ по-малко от 12 месеца;

е) което е член или участва в управителните органи на друга организация, изрично посочена в списък, одобрен от УС на СГБ;

ж) което има неплатени задължения за членски внос.

8. Всички съюзни членове, кандидати за участие в изборни органи на СГБ, попълват декларации, че отговарят на изискванията на Устава на СГБ.

 

Чл. 20. (1) Организационната структура на СГБ е на териториален принцип и включва:

1. Съюзни органи - Териториални организации („ТО“) и ръководните им органи и Районни организации („РО“) и ръководните им органи;

2. Общосъюзни органи - Събрание на пълномощниците на СГБ, Управителен съвет на СГБ, Централна контролна комисия на СГБ и Председател на СГБ.

(2) Мандатността на общосъюзните органи е 4 години и изтича в края на съответната календарна година.

(3) Мандатността на всички съюзни органи е 4 години и изтича в съответния месец и ден на четвъртата година, считано от датата на избора.

 

Чл. 21. (1) Всички съюзни и общосъюзни органи на СГБ се избират с тайно гласуване с обикновено мнозинство. В случаите, когато за една позиция има една кандидатура се провежда явно гласуване.

(2) Принципът на обикновеното мнозинство не се прилага при изборите за председател на СГБ, на ЦКК, на РО, на ТО, на РКК, където, когато нито един от кандидатите не е спечелил мнозинство от 50% + 1, се обявява балотаж. Тогава се провежда втори тур на избор, в същото време и в същото място между двамата кандидати, които имат най-много гласове. Изборите на този тур печели кандидатът, получил най-много действителни гласове.   

 

 

Чл. 22. (1) Общите събрания/Събранията на пълномощниците на всички нива (ТО, РО и СГБ) имат право да избират нови членове за попълване на свободни бройки членове на съюзните и общосъюзни органи.

(2) Изборните членове на съюзните и общосъюзните органи могат да бъдат отзовавани от съответния орган, когато нарушават устава, законността и съюзната етика или не са присъствали в три поредни заседания без уважителна причина. Отзоваването се извършва с решение на органа, който ги е избрал.

 

ІХ. ТЕРИТОРИАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 23. (1) Териториалната организация („ТО“) е основната организационна единица на Съюза. Тя се учредява на териториален принцип, с решение на УС на СГБ. Териториалната организация няма статут на юридическо лице.

(2) Териториалната организация се учредява при наличието най-малко на 15 члена. Едно лице може да участва само в една ТО. Преминаването от една ТО в друга ТО става с решение на Районния съвет на съответната РО.

(3) Ръководни органи на ТО са: Общо събрание („Събранието“), Съвет на териториалната организация („Съвета“, „Съвета на ТО“), Председател на ТО.

(4) Главни задачи на ТО са:

1. да провежда дейности, водещи до задълбочаване на връзките и контактите между лицата с увреден слух и между тях и обществото;

2. да организира и пропагандира здравословен начин на живот;

3. да полага грижи за подобряване на здравето, материалното, духовното и социалното положение на лицата с увреден слух;

4. да съдейства за осигуряване на рехабилитация на лицата с увреден слух;

5. да спазва устава и изпълнява насоките за работа, програмите, наредбите, правилниците и всички решения, приети от органите за управление на СГБ.

6. популяризира българския жестов език и работи за непрекъснатото му обогатяване.

 

Чл. 24. (1) Висш орган на ТО е Общото събрание, което се състои от членовете на ТО. То се свиква на заседание най-малко един път годишно от Съвета на ТО или от най-малко на 1/3 от членовете на териториалната организация, чрез писмена покана за свикване на общо събрание.

(2) Писмената покана по предходната алинея следва да съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква. (3) Поканата се обявява най-малко 30 (тридесет) дни преди провеждане на общото събрание, по един от следните начини:

- чрез обявление в печатният орган на Съюза на глухите в България - вестник “Тишина”; - чрез обявление на интернет страницата на Съюза на глухите в България - http://bg.sgbbg.com/;

или

- чрез поставяне на обявление на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на съответната ТО.

(4) Решенията на Общото събрание/Отчетно - изборното събрание се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако друго не е предвидено в настоящия Устав.

(5) На всеки 4 години се провежда общо отчетно - изборно събрание, което се свиква при спазване на реда за свикване, посочен в ал. 1 – ал. 3.

(6) Отчетно-изборно събрание:

1. обсъжда отчета за дейността на Съвета;

2. избира Съвет на териториалната организация (в състав от 3 до 5 члена) и нейния Председател;

3. избира пълномощници (делегати) за събранието на пълномощните на Районната организация на СГБ. За членове на СП на РО могат да бъдат избирани по реда на настоящия устав и членове на СГБ, които членуват в други териториални организации; когато член на Съюза се кандидатира за делегат на събранието на пълномощниците на РО в една териториална организация, той губи правото да се кандидатира в друга ТО.

(7) Решенията на отчетно - изборното събрание по ал. 6, т. 2 и т. 3 не могат да бъдат изменяни или отменяни от Отчетно-изборно събрание. Не се счита за изменение или отмяна на решенията по ал. 6, т. 2 и т. 3 решението на Събранието за попълване на овакантени места на членовете на Съвета на ТО или на пълномощниците (делегати) за събранието на пълномощните на РО.

(8) Отчетно - изборно събрание се провежда задължително в сроковете, определени от Управителния съвет на СГБ.

(9) Заседанията на Общото събрание/Отчетно - изборното събрание се откриват и ръководят от Председателя на ТО, а при негово отсъствие – от заместник-председателя на ТО.

(10) За заседанията на Общото събрание/Отчетно - изборното събрание се води протокол, който се подписва от председателстващия заседанието и протоколчика. Протоколът се представя на Районния съвет на съответната районна организация в 7 дневен срок.

 

 

Чл. 25. (1) Общото събрание/Отчетно-изборното събрание на ТО е законно, ако присъстват повече от половината от всички членове. При липса на кворум събранието се отлага с един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, колкото и членове да се явят.

(2) За събранията по предходната алинея се прилагат съответно правилата по чл. 41, ал. 3 и чл. 42 от настоящия Устав.

 

Чл. 26. (1) Дейността на териториалната организация между общите събрания се ръководи от  Съвет на ТО. Съветът на ТО:

1. работи за изпълнение решенията на Общото събрание, на висшестоящите ръководни и контролни органи на СГБ, както и на собствените си решения;

2. свиква общите събрания на ТО;

3. взаимодейства с местните държавни административни органи, обществени и стопански организации, фирми и други за разрешаване на специфичните проблеми на лицата с увреден слух;

4. при възможност осигурява необходимата помощ и съдействие на лицата с увреден слух, включително и за настаняването им в специализираните здравни, социални и учебни заведения;

5. eжегодно отчита работата си пред Общото събрание на Териториалната организация;

6. събира членския внос от съюзните членове;

7. избира от своя състав заместник-председател;

(2) Заседание на Съвета на ТО се свиква най-малко два пъти годишно от председателя на Съвета или по искане на член от Съвета и е редовно, ако присъстват повече от половината членове. Заседанието на Съвета на ТО се ръководи от Председателя на ТО. При отсъствие на председателя, заседанието се ръководи от заместник-председателя.

(3) Заседанията на Съвета на ТО могат да са присъствени, дистанционни и неприсъствени, като за тях се води протокол.

(4) В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Съвета на ТО, при спазване на изискванията за кворум. Протоколът за дистанционното заседание се изготвя в срок от 2 дни от провеждането му.

(5) Съветът на ТО може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, който се представя за подпис на членовете на съвета. Решението се счита за прието, ако е подкрепено с мнозинство повече от половината от членовете на Съвета.

 

Чл. 27. (1) Председателят на ТО:

1. представлява ТО пред органите за управление на СГБ;

2. представлява Съвета на ТО и ТО пред съответните държавни, административни, стопански, обществени и други органи, организации и физически лица;

3. организира подготовката и работата по изпълнение на взетите решения от Съвета на ТО и на Общото събрание на ТО, както и решенията на ръководните органи на СГБ;

4. открива и ръководи заседанията на Общото събрание/Отчетно - изборното събрание;

(2) При отсъствие на председателя, функциите му се изпълняват от заместник-председателя.

 

Х. РАЙОННИ ОРГАНИЗАЦИИ

 

Чл. 28.  Районните организации („РО“) на СГБ обхващат съюзните членове от териториалните организации, попадащи в районите, определени от Управителния съвет на СГБ. Районните организации нямат статут на юридически лица. Те се учредяват и закриват само с решение на Събранието на пълномощниците в СГБ.

 

Чл. 29. Районните организации:

1. участват в цялостната дейност на СГБ;

2. защитават интересите на лицата с увреден слух от определения им район;

3. осъществяват дейности, водещи до задълбочаване на връзките и контактите между лицата с увреден слух и между тях и обществото;

4. полагат грижи за подобряване на здравето, материалното, духовното и социалното положение на лицата с увреден слух;

5. съдействат за осигуряване на рехабилитацията и социалната интеграция на лицата с увреден слух;

6. участват със свои представители в СП на СГБ;

7. получават текуща информация за работата и решения на ръководните органи на СГБ, както и организационна и консултантска помощ от СГБ;

8. участват в работата на органите на СГБ със свои мотивирани предложения, мнения и варианти за решения;

9. организират организационно-масовата, културната, социално-битовата, туристическата, риболовната и шахматната дейност.

 

Чл. 30. Районните организации са длъжни:

1. да спазват устава и изпълняват насоките за работа, програмите, наредбите, правилниците и всички решения, приети от органите за управление на СГБ;

2. да следят и контролират събирането на членския внос;

3. да предоставят информация на общосъюзните органи, отнасяща се до взетите от тях решения и дейността им;

4. да участват в акции, мероприятия, инициативи и други, организирани от органите на СГБ;

5. да не предприемат действия и да не правят изявления, които дискредитират и злепоставят СГБ или затрудняват изпълнението на решенията на неговите органи;

6. да работят за задълбочаване на връзките и контактите между лицата с увреден слух, както и между първичните организации в района, за издигане престижа на СГБ и на неговите структури;

7. да работят за изпълнение на собствените си решения и да подпомагат териториалните организации в изпълнение на техните решения.

 

Чл. 31. Ръководни органи на районните организации са:

1. Събранието на пълномощниците („СП“) на РО, което се свиква най-малко веднъж в годината;

2. Районният съвет („РС“) на РО, който се състои от 5 до 7 члена;

3. Председателят на Районния съвет.

 

Чл. 32. (1) Събранието на пълномощниците на РО се състои от всички избрани от териториалните организации в района пълномощници (делегати).

(2) Събранието на пълномощниците на РО се свиква на заседание най-малко един път в годината от Районния съвет или от най-малко 1/10 от членовете на РО, чрез писмена покана за свикване на Събрание на пълномощниците на РО.

(3) Писмената покана по предходната алинея следва да съдържа: дневния ред, датата, часа и мястото за провеждането на общото събрание и по чия инициатива то се свиква.

(4) Поканата се обявява най-малко 30 (тридесет) дни преди провеждане на събрание на пълномощниците на РО, по един от следните начини:

- чрез обявление в печатният орган на Съюза на глухите в България - вестник “Тишина”; - чрез обявление на интернет страницата на Съюза на глухите в България - http://bg.sgbbg.com/;

или

- чрез поставяне на обявление на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на съответната РО.

(5) Събранието на пълномощниците на РО е законно, ако присъстват най-малко половината от делегатите. При липса на кворум, събранието се отлага с един час по-късно на същото място, при същия дневен ред и може да се проведе, ако са се явили най-малко 1/3 от делегатите.

(6) Решенията на Събранието на пълномощниците на РО се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен ако друго не е предвидено в настоящия Устав.

(7) Събранието на пълномощниците на РО:

1. определя числения състав и избира Районния съвет, Председателя на РО, както и Районната контролна комисия и нейния председател. Председателят на районната организация задължително е лице с увреден слух. Председателят по право е председател и на Районния съвет.

2. избира представители за членове на Събранието на пълномощниците на СГБ по норми за представителство, определени от УС на СГБ. За членове на СП на СГБ могат да бъдат избирани по реда на настоящия устав и членове на СГБ, които членуват в други районни организации; когато член на съюза се кандидатира за делегат на събранието на пълномощниците на СГБ в една Районна организация, той губи правото да се кандидатира в друга РО.

3. приема програми, обсъжда проекти и предложения за изменения и допълнения на нормативни документи, засягащи интересите на лицата с увреден слух;

4. обсъжда и приема отчета за дейността на Районния съвет и Районната  контролна комисия, взема решения по тях и определя насоките за дейността в района;

5. ежегодно приема отчета на Районния съвет;

6. органите на районната организация самостоятелно организират, планират и провеждат дейността си въз основа на решенията на съюзните органи и своите собствени решения.

(8) Решенията на Събранието на пълномощниците на РО по ал. 7, т. 1 и т. 2 не могат да бъдат изменяни или отменяни от събранието. Не се счита за изменение или отмяна на решенията по ал. 7, т. 1 и т. 2 решението на Събранието за попълване на овакантени места на членовете на РС или на пълномощниците (делегати) за събранието на пълномощните на СГБ.

(9) Събранието на пълномощниците на РО за вземане на решения по ал. 7, т.2 се провежда задължително в сроковете, определени от Управителния съвет на СГБ.

(10) За Събранието на пълномощниците на РО се прилагат съответно правилата по чл. 41, ал. 3 и чл. 42.

 

Чл. 33. (1) Дейността между Събранията на пълномощниците на Районната организация се организира от Районния съвет.

(2) Заседанията на Районния съвет се свикват от Председателя на РО или по искане на който и да е от членовете му. Заседанието е редовно, ако присъстват повече от половината негови членове. Заседание на Районния съвет се свиква минимум един път на тримесечие. Заседанието на Районния съвет се ръководи от Председателя на РО. При отсъствие на Председателя на РО, заседанието се ръководи от заместник-председателя.

(3) Заседанията на Районния съвет могат да са присъствени, дистанционни и неприсъствени, като за тях се води протокол.

(4) В случаите, когато заседанието се провежда дистанционно, се осигурява пряко и виртуално участие на членовете на Районния съвет, при спазване на изискванията за кворум. Протоколът за дистанционното заседание се изготвя в срок от 2 дни от провеждането му.

(5) Районния съвет може да вземе решение и неприсъствено чрез протокол, който се представя за подпис на членовете на съвета. Решението се счита за прието, ако е подкрепено с мнозинство повече от половината от членовете на Районния съвет.

(6) Районният съвет организира провеждането на Събранията на пълномощниците на РО  и изпълнението на взетите решения.

(7) Районният съвет избира от своя състав заместник-председател.

 

Чл. 34. (1) Председателят на Районния съвет на районната организация:

1. представлява районната организация пред органите за управление на СГБ;

2. представлява Районния съвет и районната организация пред съответните държавни, административни, стопански, обществени и други органи, организации и физически лица;

3. организира подготовката и работата по изпълнение на взетите решения от Районния съвет и Събранието на пълномощниците на районната организация, както и решенията на ръководните органи на СГБ.

4. открива и ръководи заседанията на Събранията на пълномощниците на РО;

(2) При отсъствие на Председателя на РО, функциите му се изпълняват от заместник-председателя.

 

Чл. 35. (1) Контролната комисия при районната организация контролира дейността на организацията и числящите се към нея териториални организации. В нея не могат да бъдат избирани щатни служители на районната организация. Тя следи за:

1. спазване на съюзния устав;

2. изпълнението на решенията на Районния съвет;

3. стопанисване на съюзното имущество;

4. разглеждане на жалбите и сигналите.

(2) На базата на направените констатации комисията внася предложение пред Събранието на пълномощниците или Районния съвет на районната организация.

(3) Членовете на контролната комисия при районната организация участват по право в Събранието на пълномощниците на районната организация, а нейният председател или упълномощено от него лице - в заседанието на Районния съвет със съвещателен глас. 

 

ХІ. ОБЩОСЪЮЗНИ ОРГАНИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Чл. 36. (1) Общосъюзни органи за управление на СГБ са: Събрание на пълномощниците (Конгрес), Управителен съвет, Централна контролна комисия, Председател на СГБ.

(2) Председателят на СГБ по право е член на Управителния съвет на СГБ и негов председател. Той по право е и председател на Събранието на пълномощниците на СГБ .

(3) Общосъюзен орган за контрол е Централната контролна комисия.

 

ХІІ. СЪБРАНИЕ НА ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ НА СГБ (КОНГРЕС)

 

Чл. 37. (1) Върховен орган на СГБ е Събранието на пълномощниците (Конгресът), което се състои от представители на районните организации, избрани на делегатски принцип по норма на представителство и дневен ред, определени от Управителния съвет.

(2) Дейността на СГБ между Събранията на пълномощниците (СП) се организира и ръководи от УС на СГБ.

 

Чл. 38. Събранието на пълномощниците на СГБ (Конгресът):

1. изменя и допълва устава;

2. приема други вътрешни актове;

3. определя броя и избира и освобождава членовете на Управителния съвет;

4. избира председател на СГБ и председател на ЦКК, които задължително са лица с увреден слух;

5. взема решения за преобразуване или прекратяване на СГБ;

6. приема основните насоки и програми за дейността на СГБ;

7. приема бюджета на СГБ;

8. приема годишния финансов отчет на СГБ, годишния отчет за дейността на СГБ и годишния отчет за дейността на ЦКК;

9. отменя решения на другите органи на съюза, които противоречат на закона, устава или други вътрешни актове, регламентиращи дейността на СГБ;

10. разглежда и решава жалби, искания и предложения;

11. взема решения по всички други въпроси, които са в неговата компетентност, съгласно закона и настоящия устав.

12. Присъжда званието ,,Почетен председател на СГБ” по реда и при условията на чл. 51 от Устава, както и присъжда посмъртно това звание на председатели на СГБ с изключителни заслуги за създаването, развитието и издигането на авторитета на СГБ.

 

Чл. 39. (1) Събранието на пълномощниците (Конгресът) се свиква на редовни заседания най-малко веднъж годишно.

(2) Събранието на пълномощниците (Конгресът) се свиква по инициатива на УС или по искане на 1/3 от членовете. Ако в последния случай УС в двуседмичен срок не отправи писмена покана за свикване на СП, то се свиква от съда по седалището на СГБ по писмено искане на заинтересованите членове или упълномощено лице.

 

Чл. 40. (1) Събранието на пълномощниците (Конгресът) се свиква от УС с писмена покана, която трябва да съдържа, датата, мястото, часа и  дневния ред за провеждане на СП, както и по чия инициатива се свиква то.

(2) Поканата се обявява най-малко един месец преди насрочения ден за провеждане на Събранието на пълномощниците (Конгреса), по един от следните начини:

- чрез обявление в печатният орган на Съюза на глухите в България - вестник “Тишина”;

- чрез поставяне на обявление на мястото за обявления в сградата, в която се намира управлението на СГБ;

или

 - чрез обявление на интернет страницата на Съюза на глухите в България - http://bg.sgbbg.com/.

 

Чл. 41. (1) Събранието на пълномощниците (Конгресът) е законно, ако присъстват най-малко половината от избраните делегати.

(2) При липса на кворум, Конгресът се отлага за един час по-късно на същото място и при същия дневен ред и може да се проведе, ако са се явили най-малко 1/3 от членовете му.

(3) Едно лице може да представлява не повече от един член на Конгреса, въз основа на писмено пълномощно.

 

Чл. 42. (1) Всеки член на Събранието на пълномощниците (Конгреса) има право на един глас.

(2) Член на Конгреса (респективно негов представител) няма право на глас при решаването на въпроси, отнасящи се до: 1. него, неговия съпруг(а) или роднини по права линия - без ограничения, по съребрена линия - до четвърта степен, или по сватовство - до втора степен включително; 2. юридически лица, в които той е управител или може да наложи или възпрепятства вземането на решения.

(3) По време на отчетно изборните събрания писмено опълномощаване на едно лице да представлява отсъстващ пълномощник от събрание на пълномощниците не се прилага.

 

Чл. 43. (1) Решенията на Събранието на пълномощниците (Конгреса) се вземат с мнозинство на присъстващите, освен тези за изменение и допълване на устава и/или за преобразуване и прекратяване на СГБ, които се вземат с мнозинство 2/3 от присъстващите.

(2) По въпроси, които не са включени в обявения в поканата  дневен ред, не може да се вземат решения.

 

Чл. 44. За заседанието на Събранието на пълномощниците (Конгреса) се води протокол, който се подписва от Председателстващия заседанието и протоколчика.

 

ХІІІ. УПРАВИТЕЛЕН СЪВЕТ НА СГБ

 

Чл. 45. (1) Управителният съвет (УС) на СГБ се състои от 7 до 11 члена.

(2) УС организира и ръководи дейността на СГБ между Събранията на пълномощниците (СП).

 

Чл. 46. Управителният съвет:

1. осъществява общо ръководство и контрол върху цялостната дейност на СГБ;

2. осигурява изпълнението на решенията на СП;

3. разпорежда се с имуществото на СГБ при спазване изискванията на устава и закона;

4. подготвя и внася в Събранието на пълномощниците на СГБ проект за бюджет, отчет за дейността и всички въпроси, които ще се обсъждат от него;

5. организира дейността на СГБ и носи отговорност за това;

6. избира и освобождава от своя състав заместник-председател(и);

7. приема организационната структура и одобрява плана за работата и щата на СГБ;

8. взема решения за придобиване и отчуждаване на недвижими имоти и вещни права върху тях от търговските дружества, на които СГБ е едноличен собственик на капитала или е съдружник.

9. координира, подпомага и контролира дейността на районните организации и изградените търговски дружества и приема периодично отчети  за тяхната дейност;

10. приема нормативни документи, регламентиращи дейността на съюза – правилници, наредби и други;

11. решава въпроси за ефективното използване на финансовите средства на СГБ;

12. определя нормите на представителство на делегатите на събранията на пълномощниците на СГБ;

13. взема решения по кандидатури за асоциирано членство;

14. полага грижи за подготовката и обучението на съюзните кадри;

15. утвърждава назначаването на главния редактор на печатния орган на СГБ вестник “Тишина”;

16. определя размера на членския внос и реда за събирането му;

17. отпуска помощи на нуждаещи се лица с увреден слух;

18. при необходимост опрощава задълженията към Съюза;

19. обсъжда предложения по обществено значими проблеми на лицата с увреден слух;

20. определя териториалния обхват на районните организации на СГБ;

21. взема решения за участието на СГБ в търговски дружества, сдружения и други организации в страната и чужбина;

22. определя сроковете за провеждане на отчетно - изборните събрания в ТО и за провеждане на Събранията на пълномощниците в РО за вземане на решения по чл. 32, ал. 7, т. 2 от настоящия устав;

23. избира регистриран одитор за извършване на независим финансов одит;

24. взема решения по всички въпроси, които според закона или съгласно устава не са от компетентността на друг съюзен орган.

 

Чл. 47. (1) Управителният съвет заседава най-малко веднъж на всеки три месеца и може да взема решения, ако на заседанието му присъстват повече от половината от неговите членове.

(2) Решенията се вземат с обикновено мнозинство от присъстващите, освен в случаите, когато законът, уставът или самият Управителен съвет реши това да стане с квалифицирано мнозинство или с мнозинство от всички членове.

(3) Управителният съвет се ръководи от председателя на СГБ, а когато той отсъства – от заместник-председателя или друг негов член, определен от УС.

 

Чл. 48. Заседанията на Управителния съвет се свикват от председателя. Председателят е длъжен да свика заседание на УС при писмено искане на 1/3 от членовете му. Ако председателят не свика заседание на УС в 7-дневен срок, то може да се свика от всеки от заинтересованите членове на УС.

 

Чл. 49. Управителният съвет може да вземе решение и без да бъде провеждано заседание, ако протоколът за взетото решение бъде подписан без забележки и възражения за това от всички членове на Управителния съвет.

 

ХІV. ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СГБ

 

Чл. 50. Председателят на СГБ:

1. организира, ръководи, контролира и отговаря за цялостната дейност на СГБ в съответствие с нормативните документи и привежда в изпълнение решенията на СП и УС;

2. управлява имуществото на СГБ и осигурява условия за стопанисването му и опазването му;

3. представлява СГБ в страната и чужбина. В негово отсъствие тези функции се изпълняват от заместник - председател или друго упълномощено лице от състава на УС;

4. внася за утвърждаване бюджета и щата на СГБ, както и програми и насоки за дейността в УС и СП;

5. свиква и ръководи заседанията на УС на СГБ и Конгреса СГБ;

6. внася предложения по организационни и кадрови въпроси в УС и Конгреса, в съответствие с техните правомощия;

7. явява се работодател на всички щатни работници по основен и допълнителен трудов договор, на хонорувани и други сътрудници и изпълнява свързаните с това функции;

8. носи отговорност за финансовото състояние на СГБ за планомерното и целесъобразно изразходване на финансовите средства в съответствие с решенията на УС и Конгреса;

9. внася предложения по състава на УС;

10. предлага на Управителния съвет /УС/ заместник председатели;

11. изпълнява други управленски и административни функции, възложени му от УС в рамките на неговата компетентност;

12. упражнява правата на СГБ в търговските дружества и другите организации, в които СГБ участва като съдружник/акционер или едноличен собственик на капитала и взема решенията от тяхната компетентност.

13. взема оперативни решения по всички въпроси, невлизащи в правомощията на УС и СП.

 

Чл. 51. (1) Общото събрание може да избере за Почетен председател изтъкнат представител на СГБ.

(2) Статут на Почетен председател на Съюза се предоставя със съгласието на лицето от Общото събрание на основание:

1. изключителни заслуги за създаването, развитието и издигането авторитета на Съюза като национално представителна организация.

2. активно участие в социално-икономическото, културното и политическото развитие на страната и  подпомагане на нейния цялостен просперитет.

(3) Почетният председател се избира от Общото събрание за неопределено време.

(4) Почетният председател има следните правомощия:

1. участва по право в заседанията на Управителния съвет със съвещателен глас.

2. предлага на УС насоки и политика за дейността на СГБ.

 

ХV. ЦЕНТРАЛНА КОНТРОЛНА КОМИСИЯ

 

Чл. 52. (1) Членовете на Централната контролна комисия (ЦКК) и нейният председател се избират от Конгреса. Щатни служители на Централно управление на СГБ не могат да бъдат избирани в ЦКК. Комисията е в състав от 3 до 7 члена.

(2) На първото си заседание членовете на ЦКК избират заместник-председател.

(3) Комисията провежда своите заседания най-малко един път годишно.

 

Чл. 53. (1) Централната контролна комисия:

1. контролира цялостната дейност на СГБ и неговите поделения и спазването на законите, устава и вътрешните нормативни актове;

2. следи за изпълнението на решенията, взети от ръководните органи на СГБ;

3. контролира работата с предложенията, сигналите, жалбите и молбите;

4. осъществява методическо ръководство върху дейността на контролните  комисии в районните организации;

5. при направени констатации ЦКК внася предложения пред УС за отстраняване на допуснати слабости;

6. при необходимост може да се иска спиране на незаконните и несъобразени с устава решения и действия и да сезира компетентните органи за търсене на отговорност;

7. отчита своята дейност пред СП (конгреса).

(2) Председателят на ЦКК или упълномощен от него заместник участва с право на съвещателен глас в заседанията на УС.

(3) За извършване на финансови проверки комисията може да привлича извънщатни сътрудници.

 

ХVІ. ИМУЩЕСТВО И ФИНАНСИРАНЕ

 

Чл. 54. Имуществото на Съюза на глухите в България се състои от движима и недвижима собственост, пари, ценни книжа, вещни права и други, необходими за дейността му.

 

Чл. 55. Съюзът набира парични средства от:

1. членски внос;

2. отчисления от търговските дружества, създадени с капитал на съюза или с дяловото му участие;

3. субсидии от държавни и общински бюджети;

4. субсидии от държавни и обществени организации, сдружения, фондации;

5. доходи от допълнителни дейности по този устав;

6. дарения от юридически и физически лица;

7. доходи от завещания, благотворителни прояви от юридически и физически лица – български и чуждестранни;

8. помощи;

9. други постъпления, разрешени от закона;

10. постъпления от фондове, предназначени за социална интеграция и други нужди на инвалидизираните лица.

 

Чл. 56. Разходването на средствата се осъществява чрез годишен бюджет, правила и наредби, утвърдени от СП или УС.

Чл. 57. СГБ разходва и управлява имуществото си в съответствие с разпоредбите на ЗЮЛНЦ, действащото в страната законодателство и този устав.

 

ХVІІ. КНИГИ НА СГБ

 

Чл. 58. (1) Органите на СГБ водят книги за протоколите на всички проведени заседания. Председателстващите заседанията и лицата, изготвили протоколите, ги удостоверяват с подписите си и отговарят за верността на съдържанието им.

(2) Оригинал от протоколите на заседанията по ал. 1 за избор на ръководни органи в съюзните органи, както и за избор на пълномощници (делегати),  се предават в 7-дневен срок от датата на заседанието в Централното управление на СГБ.

 

ХVІІІ. ДОКЛАД ЗА ДЕЙНОСТТА. ОДИТ.

 

Чл. 59. (1) СГБ изготвя годишен доклад за дейността, който трябва да съдържа данни за:

1. съществените дейности, изразходваните за тях средства, връзката им с целите и програмите на организацията и постигнатите резултати;

2. размера на безвъзмездно полученото имущество и приходите от другите дейности за набиране на средства;

3. вида, размера, стойността и целите на получените и предоставени дарения, както и данни за дарителите;

4. финансовия резултат.

(2) Годишният доклад за дейността и финансовият отчет на СГБ се заявят за обявяване в регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, воден от Агенцията по вписванията, до 30 септември на годината, следваща годината, за която се отнасят.

(3) Годишният финансов отчет на СГБ подлежи на независим финансов одит при условията на Закона за счетоводството.

 

ХІХ. ПРЕКРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДАЦИЯ

 

Чл. 60. (1) Съюзът се прекратява:

1. по решение на Събранието на пълномощниците на СГБ;

2. по решение на Софийски градски съд в случаите по чл. 13 (1), т. 3 от ЗЮЛНЦ;

(2) При прекратяване на Съюза се извършва ликвидация по реда на ЗЮЛНЦ;

(3) При ликвидация на някои от териториалните организации имуществото им преминава в съответната РО, а при ликвидация на Районната организация – към Съюза на глухите в България.

 

ХХ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ИМУЩЕСТВОТО СЛЕД УДОВЛЕТВОРЯВАНЕ НА КРЕДИТОРИТЕ

 

Чл. 61. (1) Имуществото, останало след удовлетворяването на кредиторите, се предоставя по решение на съда на юридическо лице с нестопанска цел, определено за извършване на общественополезна стопанска дейност със същата или близка нестопанска цел.

(2) Ако имуществото не бъде предоставено по реда на ал. 1, то се предава на общината, в която е седалището на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел. Общината е длъжна да използва полученото имущество за дейност, възможно най-близка до целите на прекратеното юридическо лице с нестопанска цел.

 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

  

§1. За неуредени в този Устав въпроси се прилагат правилата на действащото законодателство.

§2. Този Устав отменя Устава, приет на Събранието на пълномощниците (ХІV конгрес ) на Съюза на глухите в България, състояло се на 19  декември 2001 г. в град Стара Загора и променен  от Събранията на пълномощниците, състояли се на 19 декември 2005 г.,  на 11.12.2008 г., на  10.12.2009 г. в гр. София,  на 28.05.2010 г. в гр. София, изменен и допълнен на Събрание на пълномощниците проведено на 12.12.2014 г. в гр. София, изменен и допълнен на Събрание на пълномощниците проведено на 08.06.2018 г. в  гр. София.

§3. Този устав е приет на Събранието на пълномощниците на Съюза на глухите в България, състояло се на 9  декември, 2022 г. в град София.

 

 

   

В момента има 24  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ