Производствено-стопанска дейност


 

  В началото на 1947 г. в столицата е създадена Комбинирана трудово-производителна занаятчийска кооперация на глухонемите „Тих труд”, с няколко цеха: мебелно-столарски, резбарски, зъботехнически, обущарски и кроячески за дамско и мъжко облекло. През 1949 г., със заповед на Министерството на труда и социалните грижи, работилницата се преобразува в Държавно производствено предприятие „Труд”.

  През 1955 г.  по примера на Общоруската организация на глухите (ВОГ) СГБ отправя предложение до МНЗСГ и МС да се даде право на съюза да организира свои производствени предприятия на стопанска сметка за трудоустрояване на работоспособни и квалифицирани глухи. През август 1956 г., излиза Постановление № 238 на МС, с което от 1 януари 1957 г. към СГБ е създадено производствено предприятие „Тих труд” като юридическо лице със седалище в гр. София и с клонове в страната. От същата дата започва организирането на производствените предприятия „Тих труд”.

  Първото предприятие на СГБ в столицата има три цеха – мебелен, циклостил и картонаж. То се е намирало на ул. „Козлодуй” и ул. „Кръстец”. През 1957 г. се откриват нови два клона във Варна и Горна Оряховица с мебелно, трикотажно и шивашко производство. В тези предприятия условията за работа са изключително трудни: липсват подходящи работни помещения, машини, инвентар, работниците са неквалифицирани. През 1958 г. са открити нови два клона - в Пловдив и Бургас, с картонажно, трикотажно и шивашко производство. Общият брой на работниците е 334 души, от които 246 с увреден слух. През периода 1956-1958 г., успоредно с откриването на клоновете на „Тих труд” започва създаване на предприятия в градовете, където има районни дружества - в София - пластмасов отдел; Стара Загора - за пресукване на памучни прежди и за хамути и цървули; Плевен - за циклостил; в Шумен - за бичене на дървени трупи и др. С постановление № 139 на МС от 15 юли 1958 г., са подобрени и разширени разпоредбите за създаването на „Тих труд”, като им се дава правото да наемат до 20 на сто, вместо до 10 на сто чуващи от общия брой на работниците и е разрешено временното жителство на глухите работници в градовете, където има съюзни предприятия. През 1959 г. към СГБ се създава Централно стопанско управление на СПП „Тих труд”, което ръководи дейността на предприятията. Клоновете по места се отделят в самостоятелни юридически лица на стопанска сметка и с отделен баланс. През втората половина на 1959 г. предприятията към районните дружества в Стара Загора, Ямбол, Русе и Шумен се прехвърлят към СПП „Тих труд” в София, а през януари 1960 г. – и предприятието към софийското районно дружество. В стремежа да настанят на работа всички трудоспособни глухи и да се улесни изпълнението на плана, на 1 юли 1960 г. към СПП „Тих труд” в Стара Загора се разкрива филиал в Хасково, след него и такъв в Плевен. През ноември с. г. към предприятието в София е разкрит филиал в Станке Димитров (сега Дупница) и до края на годината броят на предприятията нараства на 12. През 1963 г. се създава предприятие в Лом, филиал на „Тих труд” в София, което през 1964 г. се преобразува в самостоятелно.

  В края на 1961 г. общият брой на работниците в системата вече е 1 243 души. От 1 януари 1963 г. филиалите в Дупница, Хасково и Плевен са обособени като самостоятелни предприятия.

  По решение на Министерството на народното здраве шивалнята, която наброява персонал от 120 човека, намираща се под прякото ръководство на ВМИ „Пирогов” се прехвърля към „Тих труд” в София, с което СГБ фактически започва да осигурява цялата здравна мрежа в страната с медицинско работно облекло, постелъчен инвентар, обувки и дюшеци. През 1970 г. почти всички трудоспособни и с намалена трудоспособност глухи са обхванати в „Тих труд” и дори се чувства недостиг на работници. Същата година към СГБ е създадена нова дирекция „Социално-битова дейност и капитално строителство”. През 1976 г. двете дирекции се сливат в една - „Стопанска дирекция” към СГБ с директор Янко Костадинов. Той я ръководи до 1990 г. Към 1 ноември 1979 г. в системата работят 4 904 души, от които 2 797 с увреден слух.

 „Тих труд” - Дупница, ул. „Свети Иван Рилски”, № 315

  До 1989 г. обемът на произведената продукция ежегодно нараства, като през 1989 г. достига 74 841 хил. лв. Броят на работещите в системата в края на 1989 г. е 4 600 души. Численият състав на Централния съвет и Стопанска дирекция наброява 104 души.

„Тих труд” - София, бул. „Искърско шосе”, № 11

  След настъпилите политически промени в края на 1989 г., националната икономика изпада в дълбока криза. Постоянно растящата инфлация, нарастването на външния дълг и икономическа криза се отразяват крайно негативно върху производствено-стопанската дейност на СГБ. Благодарение на приетата през 1990 г. стабилизационна програма, ръководството на СГБ предприятията успяват да отчитат успехи. Но излиза постановление № 9 на МС от 20 януари 1992 г., с което  се отменя преотстъпването на данъка върху оборота от стопанската дейност на СГБ, ССБ и НС на ТПКИ. Това води до рязък спад на производството, ограничаване на вътрешния пазар, покачване на цените на материалите и суровините, горивата и електроенергията. С приемането на Търговския закон и необходимостта от обособяване на стопанската дейност съгласно неговите изисквания, съществуващите 13 СПП „Тих труд” се преобразуват в 13 самостоятелни еднолични дружества с ограничена отговорност - „Тих труд” ЕООД, със 100% собствен капитал на СГБ. Дирекцията „Производствено-стопанска дейност” е закрита. За все по-тежкото състояние на предприятията допринасят и частичната неизползваемост на сградния фонд, намаляването на работниците, ниското заплащане, намаляването на производителността на труда, амортизацията на машините за производство и др.

„Тих труд” - Бургас, ж. к. Славейков, ул. „Янко Комитов”, № 24

  През 1994 г. спират и държавните поръчки. Дружествата остават без оборотни средства; цените на материалите и суровините непрекъснато нарастват; продукцията все по-трудно намира пазар, тъй като изделията не отговарят на съвременните изисквания. През 2000 г. общият брой на работниците в системата на „Тих труд” е намалял до 1 397.

„Тих труд” - Русе, ул. „Трети март”, № 33

  През 2003 г. в Горна Оряховица започва подготовката за продажба на част от съюзната собственост, за да се покрият задълженията към ДДС и ДОО. Поддръжката на сградите и пълноценното им използване става все по-трудно. Повечето са строени при други строителни правила и норми и се оказват нефункционални и трудно отопляеми през зимата. Някои от сградите и помещенията стават абсолютно неизползваеми и са отдадени под наем. Към края на 2008 г. работят едва 461 глухи работници, като повечето са пред пенсиониране. Поради факта, че средната работна заплата е едва 330 лева, няма и желаещи да постъпват на работа. В края на 2009 г., след като става ясно, че правителството все още проявява постоянно незачитане на правата на хората с увреждания, национално представителните организации, сред които и Съюзът на глухите в България, подписват Меморандум, разпространен във всички медии.

„Тих труд” - Ямбол, ул. „Битоля”, № 20

  През 2010 г. икономическата и финансовата криза в страната все повече оказват своето негативно въздействие и се стига до закриване на производства, като работниците преминават на четиричасов работен ден или се пренасочват към друга работа. Много от тях напускат поради пенсиониране или търсят реализация в други фирми. През годината предприятията от Дупница, Хасково и Пловдив са кандидатствали за проекти пред АХУ, но само това в Дупница успява да се класира и получава финансиране за 127 033 лева.

„Тих труд” - Плевен, ул. „Вит”, № 9

  В началото на 2011 г. стартират схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в специализираните предприятия на хора с увреждания. По тях кандидатстват пет съюзни предприятия, от които това в Плевен успява да спечели средства и да модернизира шивашкия цех.

  През 2012 г. СГБ участва в организацията на изложението на първия европейски панаир на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания. На състоялата се по време на изложението конференция съюзното ръководство поставя искания за придобиване на представителност на европейско ниво на предприятията, но никой не взима отношение, поради факта, че в ЕС съществуват само общи социални предприятия, в които се осигурява работа за хора с различни увреждания, които са държавни или общински и се финансират от тях. Ръководството на СГБ прави всичко възможно да помогне на предприятията, като търси пътища за намиране на допълнителни поръчки за предприятията, провежда срещи и преговори в търсене на външни инвеститори от Франция, Норвегия, Дубай и др.

„Тих труд” - Пловдив, ул. „Прохлада”, № 1

  През 2013 г. състоянието на съюзните предприятия към началото на годината е трагично - общо в тях работят едва 300 глухи хора; липсват поръчки; работи се под себестойността и на загуба. Най-тежко и тревожно е положението в Хасково, Ямбол и Плевен; само в Дупница, Лом и отчасти в Бургас предприятията осъществяват определена печалба. Но повечето „Тих труд” на практика са изразходвали всички средства, получени от наеми.

  На работната среща-семинар с управителите на предприятията през 2014 г. бе установено, че предприятията в Дупница, Стара Загора и Пловдив са работили добре, произвеждали са продукция предимно на ишлеме, за износ; но повечето от предприятията „Тих труд” в страната са или без поръчки за работа или с големи задължения, или са пред фалит, като на практика са изразходвали всички средства.

„Тих труд” - Стара Загора, ул. „Георги Байданов”, № 2

  Към настоящия момент 10 предприятия работят, 1 предприятие - „Тих труд” в Шумен, е отдадено под наем, а предприятията в Горна Оряховица и в Хасково нямат дейност. Предприятията в Плевен и Варна изпитват сериозни затруднения поради лошото стопанисване и управление от ръководствата им и след смяната на управителите увеличаването на задълженията им бе спряно. В предприятието в Стара Загора работи добре само цех „Бояджийство”.

  Най-добре е застъпено шивачеството. То е развито в предприятията в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Лом и Дупница. Голяма част от производството е на ишлеме и се работи за износ във Франция, Германия, Австрия и други държави.

  Освен шивачеството, добре функционира и полиграфията в Дупница. Чест за ръководството е, че превърна цех „Полиграфия” в образцов. През октомври в Дупница се проведе съвещание с управителите, на което разгледаха ремонтираното и боядисано предприятие и цеховете. По време на съвещанието ръководствата на „Тих труд” в Дупница и Лом представиха пред присъстващите своя положителен опит за развитие на предприятията. В края на съвещанието единодушно бе прието, че за по-добро развитие на производствената дейност най-неотложните за реализиране задачи са обновяването и подобряването на производствените мощности; запазване и разкриване на нови работни места, като се разшири производството и поддръжката на сградния фонд.

      Към 31.12.2015 г. в дружествата работят 424 души, от които трудоустроени са 240.

      Ръководството на СГБ не стои безучастно към проблемите на дружествата - набелязани са конкретни мерки за подобряване на финансовия резултат и състоянието на сградния фонд. Обсъдени са възможностите за реорганизация на цеховете и складовите площи с цел освобождаване на помещения подходящи за отдаване под наем. За изпълнението на тези задачи се оказва текущ ежеседмичен контрол от представители на производствено-стопанския отдел. На заседание на Управителния съвет на СГБ на 27.11.2015 г. се обсъди и прие „Анализ за дейността на дружествата „Тих труд” към 30.09.2015 г.”. Специално внимание бе отделено на състоянието на сградния фонд на дружествата и необходимостта от ремонтно-възстановителни дейности с оглед неговото съхранение.

       През 2015 г. шест  от предприятията (Бургас, Дупница, Лом, Пловдив, Русе и Стара Загора) участваха в IV европейски форум за социално предприемачество в гр. Пловдив, като представиха произвежданите от тях изделия. „Тих труд – Дупница” ЕООД получи грамота за производство на иновативен продукт.

       През 2016 г. в дружествата „Тих труд” е произведена продукция за
3 571 хил. лв., като най-висок относителен дял отново има шивашкото производство в размер на 1 720 хил. лв. (48.17%), следван от полиграфското, печат и опаковки в размер на 1 296 хил. лв. (36.29%). Относителният дял на всички останали производства е общо 15.54%.

      Произведената продукция през 2016 г. е с 579 хил. лв. по-малко в сравнение със предходната година. Намалението се дължи основно на намалението на произведената продукция в „Тих труд” в Дупница с 335 хил. лв. и „Тих труд” в Стара Загора с 211 хил. лв. По-висок обем продукция са произвели дружествата в София, Пловдив и Плевен.

       Финансовият резултат от производствената дейност е отрицателен – със загуба в размер на 363 хил. лв. С положителен финансов резултат от производствената дейност е само дружеството в Бургас. Положителен резултат от полиграфската дейност има и дружеството в гр. Дупница.

Крайният финансов резултат е печалба в размер на 318 хил. лв.

През 2016 г. бе прекратена дейността на пластмасовия цех в Русе. Дейността „опаковка на чорапи” в Русе, която бе за външна фирма, бе прекратена през 2016 г.

Към 31.12.2016 г. в дружествата на СГБ с производствено-стопанска дейност работят 376 души, от които 213 са трудоустроени.

От 31 март до 3 април 2016 г. в гр. Пловдив се проведе Петият европейски форум за социално предприемачество, който включваше и международен панаир на предприятия и кооперации от социалната икономика. В изложението със свои стоки участваха 6 от търговските дружества, собственост на Съюза на глухите в България: „Тих труд – Бургас” ЕООД, „Тих труд – Дупница” ЕООД, „Тих труд – Лом” ЕООД, „Тих труд – Пловдив” ЕООД, „Тих труд – Русе” ЕООД и „Тих труд – Стара Загора” ЕООД. По време на форума делегацията на Съюза на глухите в България, водена от председателя на СГБ Николай Нинов, взе участие в международната конференция „Социалното предприемачество – иновативен модел за социално включване и трудова заетост” и кръглата маса за проектозакона за социална икономика. „Тих труд – Русе” ЕООД беше наградено с грамота и плакет за иновативен продукт „Пластмасов туристически комплект „Пикник”.

          През м. юни експертът по производствено-стопанската дейност в СГБ участва в семинар с международно участие на тема „Законодателно осигуряване на социалната икономика”, където бяха представени добри европейски и национални практики в областта социалната икономика, както и в дискусиите  по проекта на закон за социалната икономика.

          От м. май 2016 г. е в сила нов Закон за обществени поръчки. Представителите на СГБ участваха активно в дискусията в Националния съвет на хората с увреждания за определяне на стоките и услугите по чл. 12 от ЗОП (списък на стоките и услугите, които са предназначени за възлагане на специализирани предприятия или кооперации на хора с увреждания). На база на събраната информация от дружествата бе изготвен анализ на капацитетните възможности за изпълнение на поръчки по видове дейности. На обсъждането в Националния съвет на хората с увреждания  от обхвата на обществените поръчки по чл. 12 от ЗОП отпаднаха бояджийските услуги, които се извършват от „Тих труд – Стара Загора” ЕООД – СГБ отправи предложение за допълнение на стоките и услугите по чл. 12 от ЗОП, но за съжаление, то не бе прието и така бояджийските услуги отпаднаха от списъка на услугите, предназначени за специализирани предприятия по чл. 12 от ЗОП от решението на Министерския съвет.

           Съгласно методиката за отпускане на средства за целеви проекти, предоставени за финансиране на специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, на основание чл. 20, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания (ЗИХУ), във връзка с чл. 28, ал.2 от ЗИХУ, „Тих труд” – Дупница” бе класиран с проект по глава 3 „Проекти със стопанска насоченост” с отпусната субсидия в размер на 80 000 лв., а „Тих труд” – Лом” бе класиран по глава 2 „Проекти със социална насоченост” с отпусната субсидия в размер на 36 777,60 лв. Дружествата реализираха проектите успешно.

        Ръководството на Съюза на глухите в България стриктно следи разходите на средства от наемна дейност на дружествата. През 2016 г. бе разработена нова визия за представяне на дружествата „Тих труд” на интернет страницата на СГБ. За съжаление, не всички предприятия изпратиха актуални материали. Всички предложения за работа към членуващите в СГБ чрез отдел „Производствено-стопанска дейност” се публикуват в сайта на СГБ и страницата на съюза във фейсбук.

         През 2016 г. в Управителния съвет на СГБ е разгледан анализ за дейността на дружествата и техните финансово-икономически и производствени резултати и прие решения за тяхното изпълнение.

Показателен факт е, че СГБ няма задължения и не е изпадал в такава ситуация. Предприятията намалиха задълженията си, но има още дълъг път да се извърви до пълното им изчистване. В днешно време, обаче, младите глухи хора отказват да работят в съюзните предприятия, което неминуемо води до по-лоши производствени резултати, защото липсват свежи сили, а хората във възраст вече изнемогват. Факт е, че днешните професии в областта на шивачеството са непрестижни и отказват глухите с ниското си възнаграждение. Но след години, когато се изчистят задълженията на предприятията, тогава ще можем реално да помислим за нови производства и услуги.

СГБ вече няма продажби на имоти на СГБ – единствено семейните жилища и апартаменти ще бъдат продавани на глухи, тъй като те са построени за тях със социална насоченост.

През 2017 г. произведената продукция в дружествата е с хиляда лева повече в сравнение със предходната година. Повече продукция спрямо предходната година са произвели дружествата в Стара Загора, Ямбол, Бургас, Варна и Плевен. По-малко продукция са произвели дружествата в София, Пловдив, Русе, Лом и Дупница. Финансовият резултат от производствената дейност е  отрицателен – със загуба в размер на 312 хил. лв. Крайният финансов резултат е печалба в размер на 261 хил. лв.

        Към 31.12.2017 г. в дружествата на СГБ с производствено-стопанска дейност работят 354 души, от които 199 са трудоустроени.

        За да се избегне отстраняване от участие в обществени поръчки на дружествата „Тих труд”, които кандидатстват в една и съща обществена поръчка, тъй като са свързани лица поради факта, че са собственост на един и същи собственик – в Съюз на глухите в България, бе въведен регистър на участващите в обществени поръчки дружества. Чрез този регистър се съгласува участието в обществени поръчки.

        Осъществяването на наемна дейност е съществена част от дейността на някои от дружествата. В тази връзка бе разработен образец на типов договор за отдаване на помещения под наем на фирми. След обсъждане и съгласуване с управителите на дружества образецът е предоставен на разположение на всички дружества. Целта е при преподписването на договорите с фирмите-наематели, в случаи на изтекъл срок, както и при нови наематели от 01.11.2017 г. да се ползва този типов договор.

           През 2017 г. беше извършена проверка от Агенцията за хора с увреждания в дружествата в Стара Загора, Бургас и Варна. Заключенията от проверките са, че дружествата спазват изискванията за вписване в регистъра на специализираните предприятия към АХУ.

           През 2017 г. в Управителния съвет на СГБ бе разгледан анализ за дейността на дружествата и техните финансово-икономически и производствени резултати към 31.12.2016 г., 30.06.2017 г. и 30.09.2017 г. Взети са решения и е осъществен контрол за тяхното изпълнение.

           На 16 и 17 април 2018 г. СГБ се представи отлично на изложението на специализираните предприятия на Седмия европейски форум на специалното предприемачество в хотел „Маринела” в столицата, като едно от съюзните предприятия – „Тих  труд” в София, получи специалната награда на изложението с плакет за представената колекция от работно облекло.

         За осми път в гр. Пловдив от 28 до 31 март 2019 г. се проведе Европейски форум за социално предприемачество. В палата 11 на Международния панаир над 110 социални предприятия от 7 държави представиха свои изделия – текстилни продукти, дрехи за деца и възрастни, работни облекла, изделия от пластмаса и дърво, стоки за бита и др.

 

         Съюзът на глухите в България представи на своя специализиран щанд продукцията на 9 от  предприятията „Тих труд-ЕООД” в  Бургас, Варна, Дупница, Лом, Плевен, Пловдив, Русе, София и Стара Загора. Грамота и специален плакет за иновативен продукт на Осмия европейски форум за социално предприемачество получи „Тих труд-ЕООД” – Варна за изработената колекция „Български национални носии”.

   

В момента има 12  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ