УСТАВ НА СГБ


 

УСТАВ

НА СЪЮЗА НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ

 

    І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл. 1. Съюзът на глухите в България (СГБ) е юридическо лице с нестопанска цел за общественополезна дейност, регистрирано като сдружение по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, което обединява на доброволен принцип индивидуални и колективни членове и осъществява дейността си съобразно Конституцията на страната, действащото законодателство и този устав.

Чл. 2 (1). Наименованието на организацията е “СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ” /СГБ/, което може да бъде изписано и на чужд език

          (2). Седалището на СГБ е в гр. София с адрес на управление - ул. “Денкоглу”, № 12-14.

 

   ІІ. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Чл. 3. СГБ насърчава, подпомага и съдейства на гражданите с увреден слух в страната с цел интегрирането им в обществото.

Чл. 4. СГБ осъществява целите си като:

1. Привлича и организира своите членове и гражданите с увреден слух в страната.

2. Проучва проблемите на гражданите с увреден слух и съдейства пред съответните компетентни органи за решаването им, участва с експерти при разработване на различни нормативни документи и програми.

3. Разработва и изпълнява програми за трудова, социална, битова, културна рехабилитация, преодоляване на комуникативните бариери на гражданите с увреден слух и извършва други съпътстващи дейности, като търси начини за финансирането им. За целта може да се сдружава с установените от закона форми с други физически или юридически лица.

4. На базата на обособената си собственост изгражда самостоятелни търговски дружества или дружества, в които има дялово участие.

5. Насочва и подпомага гражданите с увреден слух при осъществяване на самостоятелна стопанска дейност.

6. Полага системни грижи и подпомага гражданите с увреден слух при уреждането на социални въпроси, лечение и почивка, грижи се за възрастните, самотните и нетрудоспособните, както и за материалните и културно-битовите им условия. Изгражда и поддържа културни домове и клубове за социални контакти, почивни и възстановителни домове, осигурява парични и хуманитарни помощи и др.

 7. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Създава учебни центрове за професионално обучение включително и на преводачи от и на български жестов език, популяризира ги чрез средствата за масова информация. Работи за официалното признаване на българския жестов език от държавните органи.

 8. Насърчава глухите и тежкочуващите лица за повишаване на образованието и квалификацията им в различните степени и форми на обучение, отпуска помощи и подпомага с парични и материални средства както персонално на нуждаещите се лица, така и на специализираните училища, рехабилитационните центрове и ресурсни центрове.

9. Подпомага и организира младите хора ненавършили пълнолетие с увреден слух чрез програми, проекти и други източници техните дейности, интереси и потребности.

10. Осъществява организационно-масовата, културната, туристическата и шахматната дейност сред членовете си, като изгражда клубове и секции по интереси. Подпомага развитието на спорта.

11. Осигурява методическа помощ на своите структури, с цел обезпечаването им с нормативна и информационна база и финансира тяхната дейност.

12.  Подготвя и организира издаването на информационни материали и  специализирани печатни издания, насочени към повишаване на социалния статус  на слуховоувредените граждани.

13. Поддържа контакти с държавни, обществени, религиозни и други организации и движения, с цел създаване на широка обществена основа за интегриране на слуховоувредените в обществото.

14. Поддържа контакти с международни,  благотворителни и неправителствени  организации с цел участие в международни програми и представителство в европейски и международни  организации (форуми).

15. Членува в международни организации на глухите и на лица с увреждания.

16. Информира членовете на СГБ и обществеността за своята дейност.

17. Популяризира дейността на СГБ и на неговите организационни  структури.

Чл. 5. При изпълнение на своите задачи СГБ взаимодейства с компетентните държавни органи и организации.

 

   ІІІ. ДЕЙНОСТ

Чл. 6 (1). СГБ осъществява дейността си в обществена полза за постигане на целите по този устав.

(2). СГБ не може да се преобразува в юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в частна полза.

(3) СГБ като сдружение с нестопанска цел не разпределя печалба.

 

   ІV. ПРЕДМЕТ НА ОСНОВНАТА ДЕЙНОСТ

Чл. 7. За постигане на целите си СГБ осъществява следния предмет на основна дейност:

1. представляване, отстояване и защита интересите на слуховоувредените граждани пред държавните, административните, общинските и другите организации в страната и чужбина;

2. подпомагане на индивидуално и групово равнище на социалната, трудовата и медицинската рехабилитация на инвалидите;

3. съдействие на обществото и неговите структури за възприемане на слуховоувредените като негови равноправни и равнопоставени членове.

 

   V. ПРЕДМЕТ НА ДОПЪЛНИТЕЛНА СТОПАНСКА ДЕЙНОСТ

Чл. 8 (1). СГБ извършва допълнителна стопанска дейност, свързана с предмета на основната му дейност – социални услуги, рекламно-издателска дейност и други не забранени от закона дейности, като приходите от нея се използват за постигане на определените в устава цели.

(2). Извършваната стопанска дейност се подчинява на условията и реда, определени със законите, регулиращи съответния вид стопанска дейност.

 

   VІ. СРОК

Чл. 9. СГБ е учреден безсрочно.

 

   VІІ. ЧЛЕНСТВО, ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл. 10(1). Членуването в СГБ е доброволно и може да бъде индивидуално и колективно.

(2). Член на СГБ може да бъде всеки гражданин с увреден слух, навършил 18 години, със загуба на слуха 35 и повече децибела на по-добре чуващото ухо, без разлика на пол, народност, произход и религия, приемащ устава на организацията. За членове на съюза могат да бъдат приемани и лица, навършили 16 години, които до навършване на пълнолетие нямат право да избират и да бъдат избирани в ръководни органи.

(3). В съюза могат да членуват и чуващи граждани, които възприемат неговите цели и задачи и активно подпомагат тяхното изпълнение. Броят на чуващите не може да надвишава 10 на сто от общия брой на съюзните членове.

(4). Членове на съюза могат да бъдат и чужди граждани, които имат разрешение за постоянно пребиваване в страната, както и български граждани, живеещи в чужбина и отговарящи на условията на устава.

(5). В съюза не могат да членуват лица, които по законен ред са лишени от граждански права.

(6). В съюза могат да членуват сдружения на и за инвалиди, асоциации, фондации и други организации, приемащи настоящия устав, като асоциирани членове.  Тяхното приемане става от Управителния съвет, който определя и размера на членския им внос.

(7) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) Приемането на индивидуални членове става от Съвета на териториалната организация /СТО/ въз основа на подадена молба от кандидата, в която декларира, че приема Устава на СГБ. Към молбата слуховоувредените лица прилагат аудиограма, издадена от медицинско заведение и ЕР на ТЕЛК. Районният съвет на Районната организация утвърждава или отхвърля предложенията на СТО.

(8). Членството се придобива от датата на утвърждаване от Районния съвет.

(9). За членството в СГБ се води регистрационна книга на членовете. Управителният съвет определя начина на водене и съхранение на регистрационната книга.

Чл. 11. Членуването в СГБ се удостоверява с членска карта по единен образец, приет от Управителния съвет и с платен членски внос за съответната година.

Чл. 12. Всеки член на СГБ има право:

1. да избира и да бъде избиран в съюзните органи, ако отговаря изрично на упоменатите в този устав изисквания;

2. да се ползва от обществената защита на организацията;

3. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) да участва в обсъждане на въпроси на организацията, в която членува, да прави предложения, да изказва мнения, да критикува поведението и действията на всички съюзни органи и да иска отмяна на техните противоуставни решения, като всичко това го прави лично на съюзните събрания;

4. да участва лично при обсъждане на съюзното му положение;

5.  да ползва материалната база, имуществото и социалните услуги, финансирани от СГБ, ако изпълнява уставните си задължения и не осъществява дейност в нарушение на Устава на съюза.

Чл. 13. Всеки член на СГБ е длъжен:

1. да спазва устава на СГБ.

2.  да плаща ежегодно членския си внос.

3. да участва в дейността на СГБ.

4. да работи за авторитета и единството на СГБ.

5. да опазва имуществото на СГБ и спомага за увеличаването му.

6. да не използва СГБ по какъвто и да  е начин за цели, противоречащи на законите или настоящия устав.

7. да не членува в организации, които работят срещу интересите на СГБ и в други организации на хора с увреждания.

Чл. 14 (1). За значителен принос в съюзната дейност се присъждат морални и материални награди.

(2). За изключителни заслуги към делото на СГБ, събранието на пълномощниците присъжда най-високото звание “Почетен член на СГБ”. Почетните членове имат право на съвещателен глас на Събранията на пълномощниците.

(3). Наградите, званията и условията за получаването им се определят с Правилник, приет от Управителния съвет на СГБ.

Чл. 15 (1). За нарушения на този устав се налагат наказания “порицание”, “предупреждение за изключване” и “изключване”.

(2). Наказанията се налагат с решение на Районния съвет на  районната организация, като за заседанието се поканва и представител на ръководството на териториалната организация, в която членува наказаният.

Чл. 16. Членските права и задължения, с изключение на имуществените, са непрехвърлими и не преминават върху други лица при прекратяване на членството.

Чл. 17. Членството в СГБ се прекратява:

1. с прекратяване на СГБ;

2. при смърт или поставяне под пълно запрещение физическото лице -  член на СГБ;

3. при прекратяване на юридическото лице – член на СГБ;

4. доброволно – въз основа на писмено заявление до приемащия орган. Юридическите лица – членове на СГБ, прилагат протокол с решение на съответния им управителен орган за прекратяване на членството;

5. при изключване;

6. при отпадане, поради неплащане на членския внос в продължение на три години, а за асоциирани членове – 1 година.

Чл. 18 (1) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Изключване се извършва от Районния съвет на съответната районната организация, където членува лицето и се налага при нарушение на устава на СГБ и законите на страната за прояви, насочени срещу интересите на съюза.”.

(2). (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Решенията за изключване от СГБ могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок от уведомлението за това пред Събранието на пълномощниците на Районната организация. Обжалването не спира изпълнението на решението за изключване.

(3) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП)  Изключените членове могат да бъдат приети отново в СГБ след отпадане на основанието за изключването им и изтичане най-малко на една година.”.

(4) Отпадналите поради неплащане на членския си внос могат да бъдат приети отново в СГБ след изтичане най-малко на една година от отпадането. След повторното им приемане, ако не платят членския си внос в продължение на една година, членството им се прекратява отново поради отпадане.

(5) Отпадането поради невнасяне на членския внос се констатира по документи, с решение на Районния съвет на Районната организация.

 

   VІІІ. ОРГАНИЗАЦИОННО УСТРОЙСТВО

Чл. 19. В своята дейност СГБ се ръководи от следните принципи:

1. изборност на всички съюзни органи;

2. периодична отчетност на съюзните органи и ръководители пред организацията, която ги е избрала;

3. самостоятелност на районните организации и териториалните организации при вземането на решения съобразно компетентността им;

4. лична отговорност съобразно заеманата длъжност за взетите решения и извършените действия или бездействия;

5. равноправие на членовете;

6. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) в съюзните органи (без териториалните организации) на едно и също ниво и в общосъюзните органи, в рамките на един мандат, не могат да бъдат избирани роднини по права линия и съпрузи;

7. (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) в съюзните и общосъюзните органи не може да бъде избирано лице:

а) (изменена с Решение от 12.12.2014 г. на СП) което не е член (пълномощник) на събранието, което избира съответния орган;

б)) което не е член на СГБ;

в) което е осъждано за умишлено престъпление от общ характер;

г) което страда от психическо заболяване или е поставено под запрещение;<