Производствено-стопанска дейност


 

  В началото на 1947 г. в столицата е създадена Комбинирана трудово-производителна занаятчийска кооперация на глухонемите „Тих труд”, с няколко цеха: мебелно-столарски, резбарски, зъботехнически, обущарски и кроячески за дамско и мъжко облекло. През 1949 г., със заповед на Министерството на труда и социалните грижи, работилницата се преобразува в Държавно производствено предприятие „Труд”.

  През 1955 г.  по примера на Общоруската организация на глухите (ВОГ) СГБ отправя предложение до МНЗСГ и МС да се даде право на съюза да организира свои производствени предприятия на стопанска сметка за трудоустрояване на работоспособни и квалифицирани глухи. През август 1956 г., излиза Постановление № 238 на МС, с което от 1 януари 1957 г. към СГБ е създадено производствено предприятие „Тих труд” като юридическо лице със седалище в гр. София и с клонове в страната. От същата дата започва организирането на производствените предприятия „Тих труд”.

  Първото предприятие на СГБ в столицата има три цеха – мебелен, циклостил и картонаж. То се е намирало на ул. „Козлодуй” и ул. „Кръстец”. През 1957 г. се откриват нови два клона във Варна и Горна Оряховица с мебелно, трикотажно и шивашко производство. В тези предприятия условията за работа са изключително трудни: липсват подходящи работни помещения, машини, инвентар, работниците са неквалифицирани. През 1958 г. са открити нови два клона - в Пловдив и Бургас, с картонажно, трикотажно и шивашко производство. Общият брой на работниците е 334 души, от които 246 с увреден слух. През периода 1956-1958 г., успоредно с откриването на клоновете на „Тих труд” започва създаване на предприятия в градовете, където има районни дружества - в София - пластмасов отдел; Стара Загора - за пресукване на памучни прежди и за хамути и цървули; Плевен - за циклостил; в Шумен - за бичене на дървени трупи и др. С постановление № 139 на МС от 15 юли 1958 г., са подобрени и разширени разпоредбите за създаването на „Тих труд”, като им се дава правото да наемат до 20 на сто, вместо до 10 на сто чуващи от общия брой на работниците и е разрешено временното жителство на глухите работници в градовете, където има съюзни предприятия. През 1959 г. към СГБ се създава Централно стопанско управление на СПП „Тих труд”, което ръководи дейността на предприятията. Клоновете по места се отделят в самостоятелни юридически лица на стопанска сметка и с отделен баланс. През втората половина на 1959 г. предприятията към районните дружества в Стара Загора, Ямбол, Русе и Шумен се прехвърлят към СПП „Тих труд” в София, а през януари 1960 г. – и предприятието към софийското районно дружество. В стремежа да настанят на работа всички трудоспособни глухи и да се улесни изпълнението на плана, на 1 юли 1960 г. към СПП „Тих труд” в Стара Загора се разкрива филиал в Хасково, след него и такъв в Плевен. През ноември с. г. към предприятието в София е разкрит филиал в Станке Димитров (сега Дупница) и до края на годината броят на предприятията нараства на 12. През 1963 г. се създава предприятие в Лом, филиал на „Тих труд” в София, което през 1964 г. се преобразува в самостоятелно.

  В края на 1961 г. общият брой на работниците в системата вече е 1 243 души. От 1 януари 1963 г. филиалите в Дупница, Хасково и Плевен са обособени като самостоятелни предприятия.

  По решение на Министерството на народното здраве шивалнята, която наброява персонал от 120 човека, намираща се под прякото ръководство на ВМИ „Пирогов” се прехвърля към „Тих труд” в София, с което СГБ фактически започва да осигурява цялата здравна мрежа в страната с медицинско работно облекло, постелъчен инвентар, обувки и дюшеци. През 1970 г. почти всички трудоспособни и с намалена трудоспособност глухи са обхванати в „Тих труд” и дори се чувства недостиг на работници. Същата година към СГБ е създадена нова дирекция „Социално-битова дейност и капитално строителство”. През 1976 г. двете дирекции се сливат в една - „Стопанска дирекция” към СГБ с директор Янко Костадинов. Той я ръководи до 1990 г. Към 1 ноември 1979 г. в системата работят 4 904 души, от които 2 797 с увреден слух.

 „Тих труд” - Дупница, ул. „Свети Иван Рилски”, № 315

  До 1989 г. обемът на произведената продукция ежегодно нараства, като през 1989 г. достига 74 841 хил. лв. Броят на работещите в системата в края на 1989 г. е 4 600 души. Численият състав на Централния съвет и Стопанска дирекция наброява 104 души.

„Тих труд” - София, бул. „Искърско шосе”, № 11

  След настъпилите политически промени в края на 1989 г., националната икономика изпада в дълбока криза. Постоянно растящата инфлация, нарастването на външния дълг и икономическа криза се отразяват крайно негативно върху производствено-стопанската дейност на СГБ. Благодарение на приетата през 1990 г. стабилизационна програма, ръководството на СГБ предприятията успяват да отчитат успехи. Но излиза постановление № 9 на МС от 20 януари 1992 г., с което  се отменя преотстъпването на данъка върху оборота от стопанската дейност на СГБ, ССБ и НС на ТПКИ. Това води до рязък спад на производството, ограничаване на вътрешния пазар, покачване на цените на материалите и суровините, горивата и електроенергията. С приемането на Търговския закон и необходимостта от обособяване на стопанската дейност съгласно неговите изисквания, съществуващите 13 СПП „Тих труд” се преобразуват в 13 самостоятелни еднолични дружества с ограничена отговорност - „Тих труд” ЕООД, със 100% собствен капитал на СГБ. Дирекцията „Производствено-стопанска дейност” е закрита. За все по-тежкото състояние на предприятията допринасят и частичната неизползваемост на сградния фонд, намаляването на работниците, ниското заплащане, намаляването на производителността на труда, амортизацията на машините за производство и др.

„Тих труд” - Бургас, ж. к. Славейков, ул. „Янко Комитов”, № 24

  През 1994 г. спират и държавните поръчки. Дружествата остават без оборотни средства; цените на материалите и суровините непрекъснато нарастват; продукцията все по-трудно намира пазар, тъй като изделията не отговарят на съвременните изисквания. През 2000 г. общият брой на работниците в системата на „Тих труд” е намалял до 1 397.

„Тих труд” - Русе, ул. „Трети март”, № 33

  През 2003 г. в Горна Оряховица започва подготовката за продажба на част от съюзната собственост, за да се покрият задълженията към ДДС и ДОО. Поддръжката на сградите и пълноценното им използване става все по-трудно. Повечето са строени при други строителни правила и норми и се оказват нефункционални и трудно отопляеми през зимата. Някои от сградите и помещенията стават абсолютно неизползваеми и са отдадени под наем. Към края на 2008 г. работят едва 461 глухи работници, като повечето са пред пенсиониране. Поради факта, че средната работна заплата е едва 330 лева, няма и желаещи да постъпват на работа. В края на 2009 г., след като става ясно, че правителството все още проявява постоянно незачитане на правата на хората с увреждания, национално представителните организации, сред които и Съюзът на глухите в България, подписват Меморандум, разпространен във всички медии.

„Тих труд” - Ямбол, ул. „Битоля”, № 20

  През 2010 г. икономическата и финансовата криза в страната все повече оказват своето негативно въздействие и се стига до закриване на производства, като работниците преминават на четиричасов работен ден или се пренасочват към друга работа. Много от тях напускат поради пенсиониране или търсят реализация в други фирми. През годината предприятията от Дупница, Хасково и Пловдив са кандидатствали за проекти пред АХУ, но само това в Дупница успява да се класира и получава финансиране за 127 033 лева.

„Тих труд” - Плевен, ул. „Вит”, № 9

  В началото на 2011 г. стартират схеми за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за инвестиции в специализираните предприятия на хора с увреждания. По тях кандидатстват пет съюзни предприятия, от които това в Плевен успява да спечели средства и да модернизира шивашкия цех.

  През 2012 г. СГБ участва в организацията на изложението на първия европейски панаир на социалните предприятия и кооперации за хора с увреждания. На състоялата се по време на изложението конференция съюзното ръководство поставя искания за придобиване на представителност на европейско ниво на предприятията, но никой не взима отношение, поради факта, че в ЕС съществуват само общи социални предприятия, в които се осигурява работа за хора с различни увреждания, които са държавни или общински и се финансират от тях. Ръководството на СГБ прави всичко възможно да помогне на предприятията, като търси пътища за намиране на допълнителни поръчки за предприятията, провежда срещи и преговори в търсене на външни инвеститори от Франция, Норвегия, Дубай и др.

„Тих труд” - Пловдив, ул. „Прохлада”, № 1

  През 2013 г. състоянието на съюзните предприятия към началото на годината е трагично - общо в тях работят едва 300 глухи хора; липсват поръчки; работи се под себестойността и на загуба. Най-тежко и тревожно е положението в Хасково, Ямбол и Плевен; само в Дупница, Лом и отчасти в Бургас предприятията осъществяват определена печалба. Но повечето „Тих труд” на практика са изразходвали всички средства, получени от наеми.

  На работната среща-семинар с управителите на предприятията през 2014 г. бе установено, че предприятията в Дупница, Стара Загора и Пловдив са работили добре, произвеждали са продукция предимно на ишлеме, за износ; но повечето от предприятията „Тих труд” в страната са или без поръчки за работа или с големи задължения, или са пред фалит, като на практика са изразходвали всички средства.

„Тих труд” - Стара Загора, ул. „Георги Байданов”, № 2

  Към настоящия момент 10 предприятия работят, 1 предприятие - „Тих труд” в Шумен, е отдадено под наем, а предприятията в Горна Оряховица и в Хасково нямат дейност. Предприятията в Плевен и Варна изпитват сериозни затруднения поради лошото стопанисване и управление от ръководствата им и след смяната на управителите увеличаването на задълженията им бе спряно. В предприятието в Стара Загора работи добре само цех „Бояджийство”.

  Най-добре е застъпено шивачеството. То е развито в предприятията в София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Плевен, Лом и Дупница. Голяма част от производството е на ишлеме и се работи за износ във Франция, Германия, Австрия и други държави.

  Освен шивачеството, добре функционира и полиграфията в Дупница. Чест за ръководството е, че превърна цех „Полиграфия” в образцов. През октомври в Дупница се проведе съвещание с управителите, на което разгледаха ремонтираното и боядисано предприятие и цеховете. По време на съвещанието ръководствата на „Тих труд” в Дупница и Лом представиха пред присъстващите своя положителен опит за развитие на предприятията. В края на съвещанието единодушно бе прието, че за по-добро развитие на производствената дейност най-неотложните за реализиране задачи са обновяването и подобряването на производствените мощности; запазване и разкриване на нови работни места, като се разшири производството и поддръжката на сградния фонд.

   

В момента има 9  гости и няма потребители и в сайта

© ВСИЧКИ ПРАВА ЗАПАЗЕНИ - СЪЮЗ НА ГЛУХИТЕ В БЪЛГАРИЯ